درجهت توجه به پدیده سالمندی کشور

نشست دکتر رضا زاده با کارشناس معاونت علمی ریاست جمهوری

دکتر رضازاده کاوری با آقای دکتر مصطفی حسینی کارشناسان مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری کشور نشستی برگزار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دکتر مژگان رضازاده کاوری رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با آقای دکتر مصطفی حسینی کارشناسان مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری کشور درجهت همکاری و ارتقا و توجه به پدیده سالمندی کشور نشستی برگزار کردند.

همچنین در این نشست مقرر شد تا دبیرخانه و معاونت علمی ریاست جمهوری در جهت معرفی بنیادهای فرزانگان و کار آفرینان حوزه سالمندی، معرفی و حمایت از بنیادها و نخبگان سالمندی و افراد علاقه مندبه حوزه سالمندی و گسترش فناوری وبه روز شدن اطلاعات سالمندان کشور باهم همکاری داشته باشند.