جلسه شورای عالی سلامت

کارگروه سلامت سالمندان به منظور نهایی سازی برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ برگزار شد

کارگروه سلامت سالمندان، با حضور رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نمایندگان دستگاه های ذینقش و معاونت های وزارت بهداشت نشست کارگروه سلامت سالمندان به منظور نهایی سازی برنامه عملیاتی 1403 دستگاه های ذینقش در حوزه سالمندی برگزار شد.

با توجه به آنکه جمعیت سالمندان کشور به سرعت در حال افزایش است، سالمندیِ جمعیت، در صورت عدم برنامه ریزی و مدیریت مناسب، می تواند مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کند، درحالیکه برنامه ریزی فعال و اثربخش، پیامدهای مثبت متعددی داشته و می تواند برای جامعه و سالمندان، فرصت مناسبی برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت سالمندان و نیز هماهنگی و ارتباط بین نسلی باشد؛ بر اساس تبصره «یک» مصوبه پ، پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶، به منظور عملیاتی کردن برنامه ملی سالمندان، مقرر شد که دو کارگروه تخصصی در سطح مدیران کل، ذیل دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی (کارگروه رفاه سالمندان) و دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (کارگروه سلامت و امنیت غذایی سالمندان) تشکیل شود که به ترتیب، تولیت هماهنگی برنامه های رفاه اجتماعی سالمندان و هماهنگی برنامه های سلامت و امنیت غذایی سالمندان را بر عهده گیرند.

این کارگروه از سال ۱۳۹۸ با حضور نمایندگان دستگاه های ذینقش و انجمن های علمی و مردم نهاد، حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل و در سه حیطه اصلی اول، بررسی و اصلاح سیاست های اجرایی پیشنهادی در حوزه سالمندی از طریق تعیین کمیته های فنی جهت کارشناسی موضوع های سالمندی درصورت ضرورت، بررسی و اظهار نظر درباره سیاست نامه های تدوین شده در قالب جلسات گفتگوی سیاستی تصمیم گیری در حدود اختیارات، براساس پیش نویس سیاست های اجرایی در حوزه موضوع مربوطه و ارجاع موارد اختلاف و مواردی که نیازمند تصمیم گیری در سطوح بالاتر، به کمیسیون دائمی؛ دوم، پایش استقرار سیاست ها و برنامه های اجرایی از طریق بررسی و اصلاح پیش نویس برنامه اجرایی (راهبردی و عملیاتی) و بودجه پیشنهادی دستگاه ها برای اجرای سیاست های مصوب شورای ملی سالمندان، بررسی و اصلاح پیش نویس تفاهمنامه ها و آیین نامه های اجرایی، هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه‌ های مصوب کارگروه، از طریق کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان ها و سوم؛ در تسهیل هماهنگی بین بخشی در راستای اجرایی شدن سند ملی سالمندان و رفع مشکلات حوزه سالمندی کشور، انجام وظیفه می کند.

در راستای وظایف یادشده، از زمستان سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی سلامت، طی سلسله جلسات فشرده و مستمر با مشارکت تمامی دستگاه ها و بخش های ذینقش اقدام به تعیین نقشه راه کارگروه سلامت سالمندان و در ادامه تدوین برنامه عملیاتی هر یک از دستگاه ها برای اقدام در حوزه سالمندی در سال ۱۴۰۳ کرده است، که پس از جلسات بحث و گفتگو و دریافت و اعمال پیشنهادات اصلاحی، برنامه های مذکور در مرحله نهایی سازی است.