صفحه نخست » کمیته های تخصصی شورای ملی سالمندان

دبیرخانه شورای ملی سالمندان جهت انجام مباحث کارشناسی و تخصصی مصوبات خود نیازمند تشکیل کمیته های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو شورا می باشد.


 هدف نهایی:

دبیرخانه شورای ملی سالمندان که وظیفه ساماندهی امور مرتبط به سلامت و رفاه سالمندان را به عهده دارد و به منظور بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در جلسات شورا و تهیه طرح ها و برنامه های مناسب به تشکیل کمیته های تخصصی با مدیریت دبیرخانه شورای ملی سالمندان به عنوان اهرم های علمی  و اجرایی شورای ملی سالمندان انجام وظیفه خواهد نمود.

با عنایت به وظایف محوله و نیازمندی های جمعیت هدف شورای ملی سالمندان، پیشنهاد می شود کمیته های تخصصی مشروحه ذیل با عضویت دستگاه های مرتبط تشکیل شود.

.

.

.

.

.

.

.

.