طرح ایجاد شبکه سمن های سالمندی محله محور مبتنی بر توسعه پایدار cdd

 

گزارش (CDD)( طرح ایجاد شبکه سمن های سالمندی محله محور مبتنی بر توسعه پایدار( فاز یک

 

 

[pdf id=’24438′]