طرح دفتر توانمند سازی خانواده و زنان

عنوان طرح: طرح توسعه شبکه های اجتماع محور سالمندان

مقدمه و بیان مسئله:

به منظور کاهش فقر قابلیتی و برنامه ریزی برای توسعه محلی با تاکید بر مشارکت فعال آحاد اجتماع بالاخص سالمندان جامعه و برقراری تعامل سازنده بین اجتماع و سالمندان ، همچنین ارتقاء نگرش بر پایگاه و منزلت دوران کهنسالی به صورت اجرایی و عملی این طرح پیشنهاد میگردد.

کلینیک های مددکاری اجتماعی در راستای تأمین هدف الحاق اجتماعی و شامل سازی سالمندان و نیل به اهداف توانمندسازی اجتماع اقدام به راه اندازی، سازماندهی و تسهیلگری شبکه های اجتماعی خودیار و حمایتی سالمندان با رویکرد اجتماع محور می نماید.

با توجه به اهمیت و ضرورت ایجاد محیط های امن و دوست دار سالمندان طرح های اجتماع محور قابلیت توسعه زیادی در اجتماعات محلی با تسهیلگری مددکاران کلینیک های مددکاری اجتماعی ایفا خواهند نمود.

هدف کلی: 
کمک به تحقق الحاق اجتماعی و یا شامل سازی سالمندان در اجتماعات محلی

اهداف اختصاصی:
 افزایش کیفیت زندگی سالمندان در متن اجتماع
 توانمندسازی اجتماعی، سالمندان و اجتماعات محلی
 بسط و توسعه هدف خودباری اجتماعی و شبکه سازی اجتماعی
 اتخاذ رویکرد جامع در توسعه اجتماعات محلی با خلق فضای تعامل برای سالمندان و ایجاد محیط های دوست دار سالمند
 افزایش زمینه مشارکت اجتماعی به دست گروه های هدف و ذینفع روش اجرا

مکان و زمان اجرا طرح: 
استانهای: اصفهان، فارس، گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان و هرمزگان-زمان اجرا پس از تصویب طرح و تامین اعتبار

روش اجرا:
از راهبردهای مؤثر استفاده از ظرفیت ها و منابع وجود متن اجتماع است سازمان بهزیستی کشور با بیش از ۳۰۰ کلینیک مددکاری اجتماعی فعال که تخصص و تجربه مکفی در تسهیلگری، ایجاد، سازماندهی و راهبری گروه های توسعه محلی و خودیار را به طور ویژه ای دارا می باشند قادرند با تسهیلگری گروه ها و شبکه های توسعه محلی و طراحی و برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پیگیری طرح های اجتماع محور نقشی سازنده، تعیین کننده، و منحصر به فرد را در این راستا ایفا کنند.

جدول اعتبارات مورد نیاز:
برای هر محله و تشکیل گروه توسعه سالمندان حداقل مبلغ ۲۲ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است. برابر پیش بینی در صورت تامین اعتبار برای ۴۰ محله در ۷ استان و هزینه آموزش مجریان مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.