در راستای سیاست های شورای سالمندان

هرمزگان / برگزاری اولین کمیته سلامت و امور بیمه ای سالمندان

اولین کمیته سلامت و امور بیمه ای سالمندان به ریاست دانشگاه علوم پزشکی در محل سالن جلسات علوم پزشکی برگزار گردید.

در راستای سیاست های شورای سالمندان استان ، اولین کمیته سلامت و امور بیمه ای سالمندان در سال جاری به ریاست دانشگاه علوم پزشکی در محل سالن جلسات علوم پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه طرح های مرتبط با سالمندان و عملکرد دانشگاه بررسی گردید.

همچنین در این جلسه مقرر گردید مصوبات مورد تایید رییس دانشگاه از سوی معاونت های بهداشتی درمان ، آموزش و غذا و دارو انجام شده و گزارش روند کار به شورای سالمندان استان اعلام گردد.