ریاست دبیرخانه

۶۴۵۶۵

دکتر محسن سلمان نژاد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

سوابق اجرایی:

_ رئیس مرکز تحقیقات سلامت الکترونیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

_ مدیریت کمیته پزشکی و کنترل دوپینگ دو و میدانی

_ صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه سالمند سالم

_ مسئول ستاد ساماندهی پزشکی، ورزشی باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام

 

سوابق علمی:

_ PHD سلامت سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

روسای سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان

0