ریاست دبیرخانه

۶۴۵۶۵

دکتر محسن سلمان نژاد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

سوابق علمی و اجرایی:

  •  مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی
  • مدیرکل دفتر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
  • دبیر فراکسیون سلامت مجلس شورای اسلامی
  • عضو کارگروه تنقیح قوانین سلامت در مجلس شورای اسلامی
  • رییس مرکز تحقیقات سلامت الکترونیک دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  • عضو هییت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  •  رئیس کمیته پزشکی چهار فدراسیون ورزشی
  • پزشک عمومی و متخصص سالمندشناسی

 

 

روسای سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان