ریاست دبیرخانه

دکتر مژگان رضازاده کاوری
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

سوابق:
سرپرست دبیرخانه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور
روانشناس بالینی

روسای سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان