طرح آزمایشی ایجاد سمن‌های سالمندی مبتنی بر رهیافت توسعه محله‌‌محور

منظور از توسعه اجتماع محور CDDرویکردی است که بر کنترل اجتماع محلی در تصمیمات، برنامه ریزی منابع و سرمایه گذاری تأکید دارد.

در طی دهه گذشته CDD به استراتژی کاربردی و کلیدی برای بسیاری از دولتهای ملی همانند نهادهای یاریگر متعدد بین المللی جهت خدمات رسانی تبدیل شده است.

فلسفه موجود پشت رویکرد توسعه اجتماع محور آن است که دخالت اجتماعات محلی در تصمیمات توسعه محلی نه تنها حق ذاتی شهروندی است، بلکه این مشارکت می تواند منجر به استفاده بهتر از منابع جهت رفع نیازهای اجتماع محلی گردد.

به دلیل رویکردی که به توانمندسازی تصمیم سازی محلی دارد و همچنین به دلیل فراهم سازی کارای منابع برای اجتماعات تبدیل به شیوه رایج(محبوب) مداخله در فرایند توسعه شده است.

رویکرد مزبور از طریق قادرسازی اجتماعات و نهادهای محلی – بیش از دولت مرکزی- که منجر به شناسایی و تقویت سرمایه های سطح اجتماع محلی می شود از رویکردهای سنتی به توسعه، متمایز می گردد.

طرح این برنامه ها در طی دو دهه گذشته به نحو چشمگیری تکامل یافته و سطح استقلال تصمیم سازی نیز تغییر یافته است. به هر حال بسیاری از این برنامه ها در نقطه کانونی خود به طور کلی بهبود شرایط زندگی اجتماعات فقیر را از طریق ابزارهای مشارکتی هدف قرار داده اند.

در رویکرد حاضر، سالمندان با مشارکت خود در روند توسعه ی کیفیت زندگی خود و کاهش مشکلات تلاش می کنند.

ما در این برنامه که در حقیقت فاز ۲ پروژه «تدوین و استخراج مدل بومی توسعه مبتنی بر جامعه طبق الگوی HelpAge » می باشد، به توسعه و مفهوم پردازی و نهادینه کردن این مدل پرداختیم.

استقرار این مدل می تواند به شناسایی و استفاده از ظرفیتهای محلی، و افزایش بهره وری، شبکه سازی و ارزیابی کلان طبق الگوی بین المللی منجر گردد.

در این مدل، ازمرحله نیازسنجی تا تعیین اولویتهای پروژه های اجرایی، اجرا و ارزشیابی برنامه ها در سطح محله؛ با مشارکت کمیته های CDD که با رأی گیری اعضای CDD تعیین می شوند، صورت می پذیرد.

امیدواریم که با توسعه و نهادینه سازی این رویکرد بتوانیم گام¬های اساسی در ارتقای سالمندی سالم و فعال در کشورمان عزیزمان برداریم.

لازم به ذکراست فعالیتهای انجام شده در این پروژه از زمان انعقاد قرارداد و آغاز پروژه درچند گام اصلی قابل تفکیک می باشند.

جهت دانلود فایل پی دی اف کامل طرح آزمایشی ایجاد سمن‌های سالمندی مبتنی بر رهیافت توسعه محله‌‌محور کلیک کنید

 

[pdf id=’24402′]