طرح دفتر امور زنان و خانواده

 عنوان طرح: طرح ازدواج سالمندان

مقدمه:

سالمندی فرایند طبیعی درزندگی هرفرداست. دراین دوران تغییرات بسیاری از نظر جسمی، روانی واجتماعی درا افراد سالمند ایجاد می شود که این تغییرات ممکن است روی رفتارهای  فرد سالمند تأثیرگذاشته سبب بروز رفتاری خاص دروی گردد.

یکی ازمسائل مهمی که دراین دوران باید مورد توجه قرار گیرد توجه به نیازهای عاطفی فرد سالمند می باشد چراکه عدم ارضای نیازهای عاطفی باعث تسریع روند پیری و در خطر افتادن سلامت آنهامی شود.

بررسی هانشان می دهدزندگی کردن درکنارهمسربرای سلامت سالمندان مفیداست وآن دسته اززنان و مردانی که درسنین سالمندی همسر دارند و در کنار او زندگی می کنند از نظر وضع سلامت در شرایط بهتری قرار دارند بنابراین یکی ازموضاعات مهمی که باید درخصوص سالمندان به آن پرداخته شود موضوع تأمین نیازعاطفی ازطریق ازدواج آنها می باشد.

بیان مسئله:

درجامعه کنونی فرزندان فرصت کمی برای والدین خوددارندونمی توانندوقت کافی برای آنها بگذارند لذا سالمندان بیشتر درمعرض افسردگی و تنهایی قرارمی گیرند با این حال اگراین سالمندان همدم وهم صحبت داشته باشندمی توانند نیازهای عاطفی خود را برطرف کنند و درمقابل مشکلات جسمی و روحی مقاومت بیشتری از خودنشان دهند لذایکی از راههای رهایی از تنهایی و جلوگیری از افسردگی برای سالمندانی که همسر ندارند ازدواج می باشد.

ازدواج درسنین سالمندی فقط برای تأمین مسائل جنسی نیست بلکه سالمندان باازدواج می توانند نیاز عاطفی خود را برطرف کنند و متولیان امور فرهنگی باید تلاش کنند تا فرهنگ سازی لازم را در مورد نیازهای خاص این دوران داشته باشند.

اهداف:

توجه به سلامت روان دردوران سالمندی دردنیای امروزباتوجه به بالارفتن امیدبه زندگی ازاهمیت خاصی برخورداراست ویکی ازموارد ازدست رفتن سلامت تنهاماندن وافسردگی درسالمندان می باشد.

سالمندان باازدواج می توانندمنبع توجه وتأمین نیازعاطفی تازه ای پیداکنندلذا ضروری است که با پرداختن به این موضوع تاحدی ازمشکلات این قشرکاسته شود.

اهدافی که این طرح درپی دارد:

۱-    تأمین نیازهای روحی و عاطفی

۲-    ایجاد نشاط

۳-    بالابردن امید به زندگی

۴-    کاهش استرس ناشی ازتنهایی

روش ومکان اجرای طرح :

این طرح ابتدا درکانون بازنشستگی سازمان بهزیستی کشوربا تعداد عضو۳۷۲ اجرا  می شود که ابتدا ازطریق پرسشنامه ای که بدین منظور تنظیم شده افراد بدون همسر راکه تمایل به ازدواج دارند شناسایی کرده وبانک اطلاعات ازدواج سالمندان راتشکیل داده خواهدشد وسپس مقدمات آشنایی وازدواج افراد ازطریق کانون مذکور فراهم می گردد.

بنابراین با اجرای این طرح جهت ایجاد فرهنگ ازدواج برای میانسالان وسالمندان  بازنشسته باهدف ارتقاء سلامت روح وروان ونجات ازتنهایی ایشان تلاش می نماییم.

 اعتبارات مورد نیاز:

مبلغ اولیه برای اجرای طرح  به ازای ۲۰ازدواج ۲۰۰میلیون تومان می باشد.