بهزیستی استان خوزستان

خوزستان / دومین جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان بهزیستی خوزستان برگزار شد

در این جلسه معاون توانبخشی، سرپرست معاونت پیشگیری،  مسئول دفتر ارزیابی عملکرد و بازرسی و کارشناسان سابق و فعلی مناسب سازی استان در خصوص چگونگی اجرای فرآیند ارزیابی شاخص مناسب سازی سال ۱۴۰۲ مربوط به جشنواره شهید رجایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، در این جلسه معاون توانبخشی، سرپرست معاونت پیشگیری،  مسئول دفتر ارزیابی عملکرد و بازرسی و کارشناسان سابق و فعلی مناسب سازی استان در خصوص چگونگی اجرای فرآیند ارزیابی شاخص مناسب سازی سال ۱۴۰۲ مربوط به جشنواره شهید رجایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان مصوب شد با توجه به مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان جهت خودارزیابی سنجه مناسب سازی،  پیگیری لازم از طریق مدیران کل و رابطین ارزیابی دستگاهها جهت پاسخگویی به موقع انجام گیرد و همچنین،تیم ارزیابی دبیرخانه مناسب سازی مستقر در  بهزیستی استان تشکیل و بازدیدها طی هفته آینده شروع شود.

گفتنی است ارزیابی واحدهای شهرستانی دستگاههای اجرایی توسط کارشناسان بهزیستی شهرستانها همزمان با استان  وارائه  گزارشهابه دبیرخانه استان و برگزاری مستمر و هفتگی  جلسات این کمیته  تا زمان اتمام ارزیابی عملکرد  و بررسی چالش های اجرای ارزیابی از دیگر مصوبات این جلسه بود.