استانداری ایلام

ایلام/ نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و شورای سالمندان

نخستین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و شورای سالمندان در سال جاری عصر یکشنبه در محل استانداری ایلام برگزار شد.

نخستین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و شورای سالمندان در سال جاری عصر یکشنبه در محل استانداری ایلام برگزار شد.