حوزه های عملکردی

حوزه های عملکردی دبیرخانه شورای ملی سالمندان ایران

 • ·         حساس سازی رسانه های جمعی در مورد مفهوم “سالمندی به همراه تکریم” و تبلیغ این مفهوم درخروجی آنان برای جامعه
 • ·         اشتراک با رسانه ها در جهت پوشش مناسب و اقبال مثبت از فعالیتهای رسانه ای مرتبط با سالمندان
 • ·         تشویق  وترغیب شهروندان سالمند به همکاری با رسانه ها در جهت ارتقاء جایگاه آنان در جامعه
 • ·         تشویق فرآیند یادگیری در تمام طول عمر در سالمندان
 • ·        حمایت از ارائه دوره های آموزشی آماده سازی شهروندان برای آینده نظیر راهبردهای تامین درآمد، برنامه ریزی برای بازنشستگی،بیمه، سرمایه گذاری و….

دستگاههای موظف:

 • ·         وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • ·         صدا و سیما
 • ·         وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • ·         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ·         وزارت آموزش و پرورش
 • ·         وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • ·         کمیته امداد حضرت امام (ره)

 .

 • الزام دستگاههای عمرانی به متناسب سازی سیاستهای عمرانی خودبا نیازهای سالمندان در هر کدام از فعالیتهای ساخت وساز کشور
 • اتخاذسیاستهای لازم جهت ترغیب و تشویق مالکان ساختمانهای موجود درخصوص مناسب سازی ساختار انان برای تسهیل دسترسی سالمندان
 • اتخاذ تدابیری جهت اخذمجوز مناسب سازی اماکن دولتی
 • در متناسب سازی اماکن عمومی کشور با قابلیت دسترسی حداکثر برای سالمندان نظیر پیاده روها، وسائط نقلیه عمومی (اتوبوس، مترو، هواپیما، قطار، …)، ترمینالها، پارکها و…..
 • در نظر گرفتن راههای دسترسی مناسب جداگانه برای تحرک بهتر سالمندان و معلولین محیطهای کار، ساختمانهای عمومی به خصوص در اماکن ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی،درسیتم حمل ونقل عمومی به وسیله سطوح شیب دار بالا رونده، دستگیره ها و ….

دستگاههای موظف

 •       وزارت کشور
 •       وزارت راه و شهرسازی
 •      معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 •       شهرداریها
 •       وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 .

 • تشویق و امداد سالمندان در خصوص باقی ماندن در منازل شخصی تا حد امکان و ارتقاء وضعیت اقامت جایگزین در مراکز مراقبت از سالمندان در صورتیکه منازل آنان برای سکونتشان مناسب نباشند
 • کسب اطمینان از ایمن بودن محیط زندگی سالمندان
 • اتخاذ سیاستهای مناسب سازی درانبوه سازی اماکن مسکونی
 • اختصاص طبقات همکف ساختمانهای مسکونی به سالمندان توسط مالکان و سازندگان
 • وضع ضوابط مناسب سازی برای اماکن مسکونی استیجاری

دستگاههای موظف

 • وزارت راه و شهرسازی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • شهرداریها

 .

 • اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مزایا و مستمریهای دوران سالمندی
 • پیگیری وضع قوانین مورد نیاز در جهت تضمین دسترسی برابر سالمندان به خدمات اجتماعی
 • پیگیری تصویب و اجرای قوانین مرتبط با حفظ حقوق سالمندان
 • پیگیری تصویب و اجرای قوانین مرتبط با حفظ سالمندان در مقابل آزار،خشونت و تبعیض
 • پیگیری وضع مقررات برای حمایت از سالمندان آسیب پذیر، تنها و فقیر

دستگاههای موظف

 • وزارت دادگستری
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • کمیته امداد امام(ره)

 .

 • توسعه یک سیتم حمایت اجتماعی بعنوان مثال برنامه های آموزش مراقبت(رسمی و غیررسمی) با هدف کسب مهارت بستگان جهت مراقبت از سالمندان در محیط منزل
 • ایجاد گروههای امدادرسانی به خانواده های دارای مشکلات ویژه و ارائه دهندگان فعالیتهای مراقبتی ویژه نظیر مراقبین از سالمندان دچار زوال عقل (دمانس) و معلولیتهای جسمی
 • اتخاذ تدابیری جهت خوداتکائی سالمندان و ایجاد موقعیت ارتقاء کیفیت زندگی در راستای قادرسازی آنان جهت کار و زندگی مستقل در درون جامعه تا حد امکان
 • ارتقاء مهارتها، تقویت و حمایت از مراقبین خانگی
 • یادآوری و بزرگداشت خدمات ارزشمندی که سالمندان به خانواده و جامعه ارائه نموده اند
 • حمایت،گسترش و اجرای تدابیر مناسب جهت یاری رساندن به سالمندانی که وظیفه مراقبت از کودکان یا معلولین را به عهده دارند و یا سالمندان وابسته
 • بهبود وضعیت سالمندانی که مجبور به انجام فعالیتهای شغلی می باشند به ویژه آنان که از حمایت خانوادگی کافی برخوردار نبوده ، آسیب دیدگان از مصائب طبیعی و غیرطبیعی، آنانکه به لحاظ فیزیکی یا روانی نادیده انگاشته شده و یا مورد آزار قرار گرفته اند
 • تدارک پرداخت هزینه مراقبتهای موقت برای مراقبین خانگی (نظیر یارانه)

دستگاههای موظف

 • صدا و سیما
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • وزارت آموزش وپرورش

 .

 • تشویق صاحبان مشاغل به استفاده از سیستم بیمه اجتماعی و تضمین حمایت قانونی مورد نیاز از فرآیند تامین اجتماعی
 • از بین بردن هر گونه تبعیض در توانایی برخورداری سالمندان از مزایای مستمری دوران سالمندی
 • تشویق بیمه گران به ارائه تخفیف و مزایای ویژه به سالمندان
 • گسترش برنامه های آموزش برنامه ریزیهای اقتصادی دوران سالمندی برای جوانان

دستگاههای موظف

 • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 .

 • ادغام خدمات اساسی مرتبط با سلامت سالمندان در نظام مراقبتهای اولیه با تاکید بر طب پیشگیری
 • ارتقاءبرنامه های اولیه بهداشتی متمرکز برمراقبت از سالمندان
 • ایجاد و گسترش برنامه های توانبخشی سالمندان پس از بهبود از بیماریهای کاهنده ظرفیت عملکردی
 • ارائه برنامه های آموزشی کارکنان بهداشتی محلی جهت مراقبت از سلامت سالمندان با تمرکز اختصاصی بر شناخت موارد اولیه اختلالات و ناتوانیهاباهدف استفاده از زمان طلایی و ارائه خدمات مناسب
 • گسترش برنامه های آموزش “سلامت دوران سالمندی” برای بزرگسالان و شهروندان سالمند و تلاش در جهت ادغام این مفاهیم با دوره های آموزشی مدارس
 • تسهیل گسترش برنامه های مبتنی بر جامعه جهت ارائه:
 • مراقبت درمنزل
 • مراقبت موقت در مراکز
 • توانبخشی درمانی / فیزیوتراپی
 • برنامه های آموزش کمک به سالمندان
 • تعامل اجتماعی و برنامه های اجتماعی متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی سالمندان
 • اتخاذ تدابیری جهت پایش منازل سالمندان
 • تدوین استانداردهای مراکز مراقبت از سالمندان و ایجاد و حفظ سیستم پایش و نظارت

 دستگاههای موظف

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • کمیته امداد امام (ره)

 .

 • ایجاد خدمات اجتماعی مداخله کننده جهت یاری رساندن به سالمندان در خصوص دستیابی، آماده سازی و خوردن غذای مناسب(نظیر برنامه های غذائی، حمل ونقل و سرویس رساندن غذا به منزل)
 • نظارت بر تغذیه مناسب سالمندان بستری در مراکز مراقبتی به منظور تامین نیازهای جسمی و روانی آنان
 • تامین خدمات بهداشت دهان و دندان به منظور اطمینان از دریافت غذای متنوع و کافی با حداکثر جذب مواد مغذی
 • تدارک آموزش و مشاوره تغذیه برای سالمندان و مراقبین با هدف شناساندن نیازهای تغذیه ای سالمندان
 • آموزش و نظارت بر تداخل داروهای مصرفی سالمندان با غذا و نیز تداخلات چند داروئی

دستگاههای موظف

 • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • صدا و سیما
 • کمیته امداد امام (ره)

 .

 • ایجاد و گسترش خدمات به سالمندان دچار چالش های روانی
 • ارتقاء برنامه های آگاهسازی عمومی با هدف رفع برچسب گذاری بیماریهای روانی به خصوص آلزایمر
 • ارتقاء فعالیتهای الحاق اجتماعی سالمندان دچار بیماریهای روانی
 • تدارک خدمات مشاوره ای برای سالمندان
 • تدارک خدمات مشاوره ای برای مراقبین خانگی و مراکز

دستگاههای موظف

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • کمیته امداد امام (ره)

 .

 • اطمینان از حساسیت اولین امداد گران نسبت به نیازهای سالمندان
 • آموزش تیم مدیریتی آسایشگاهها در مورد مراقبت از سالمندان در مواقع بحرانی
 • هماهنگی نهادهای رفاهی جهت پیگیری وضعیت سالمندان پس از فاجعه
 • آموزش نهادهای مردمی و آماده سازی آنان جهت حفاظت از سلامت سالمندان در مواقع بحرانی
 • افزایش آگاهیهای عمومی و راهنمایی خانواده ها
 • ثبت و ضبط اطلاعات مرتبط با سالمندان آسیب پذیر جهت ارائه خدمات اولیه در مواقع بحران

دستگاههای موظف

 • وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران
 • کمیته امداد امام

 .

 • تدارک سازو کاری برای سالمندان تا از وقت خود بطور سازنده استفاده نمایند
 • تشویق ارتباط مثبت با همسالان و همسایگان
 • ارتقاء اعتماد به نفس و خوداتکائی
 • تدارک بستر پیشرفت شخصی و حفظ سلامت جسمی و روانی
 • اشتراک استعدادها و تجارب با همسالان
 • تسهیل تعامل مداوم بین سالمندان و جوانان که باعث تبادل آگاهیها و کنش متقابل می گردد

دستگاههای موظف

 • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • وزارت ورزش و جوانان
 • کمیته امداد امام (ره)
 • شهرداریها

 .

 • شناسایی نقائص و نقاط ضعف در پیش بینی خدمات اجتماعی سالمندان
 • جمع آوری اطلاعات(محلی ، ملی و بین المللی)جهت سیاستگذاری ، تصمیم گیری و ایجاد تغییرات

دستگاههای موظف

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت کشور              
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 

 

 

 

 

 


00015855 00015555
000144444 0001415554
000141645885 0001414885858
0001416477 000141555411