چارت دبیرخانه

ا

اعضای دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • دکتر «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای ملی سالمندان

 • دکتر علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور و دبیر شورای ملی سالمندان

 • سرکار خانم دکتر مژگان رضازاده کاوری رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • دکتر محمد علی ایوبی کارشناس حوزه سالمندان دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • دکتر مهشید مرادی کارشناس حوزه سالمندان دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • جناب آقای خیرخواه کارشناس حوزه سالمندان دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • سرکار خانم یوسفیان کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • سرکار خانم بیدگلی کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • سرکار خانم خرم کارشناس امور سالمندی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • جناب آقای سعادت کارشناس حوزه سالمندان دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • جناب آقای مجتبی سلگی مسئول پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • جناب آقای رستمی کارشناس حوزه سالمندان دبیرخانه شورای ملی سالمندان

 • جناب آقای جعفر قلی زاده مسئول دفتر رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور