ریاست دبیرخانه

جناب آقای قاسم عبدالله زاده

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

 

سوابق علمی و اجرایی:

  • مدیر کل دبیرخانه گزینش سازمان بهزیستی
  • قائم مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور
  • قایم مقام مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور

در حال تکمیل ….

روسای سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان