در برنامه صبحگاهی روی خط خبر

حضور رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در برنامه صبحگاهی روی خط خبر

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در برنامه صبحگاهی روی خط خبر از شبکه خبر با موضوع جمعیت سالمندان کشور، نیازها و حمایت ها به گفتگو پرداخت.

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در برنامه صبحگاهی روی خط خبر از شبکه خبر با موضوع سالمندان به گفتگو پرداخت.

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در برنامه صبحگاهی روی خط خبر از شبکه خبر با موضوع جمعیت سالمندان کشور، نیازها و حمایت ها به گفتگو پرداخت.

 

 


 

 


 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور