با حضور دکتر سلمان نژاد

برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم

برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم با حضور دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دکتر فدایی وطن، دکتر جغتایی

برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم با حضور دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دکتر فدایی وطن، دکتر جغتایی

برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم با حضور دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، دکتر فدایی وطن مدیر گروه آموزش سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی پخش شد.

 

 


 

 


 

 


 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور