گزارش تصویری

مراسم رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان کشور

رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان کشور، با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

رونمایی از وب سایت بنیاد فرزانگان کشور، با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

 


منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور