چه دستگاه ها و ارگان های عضو دبیرخانه شورای ملی سالمندان هستند.

شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان آنها و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری […]

شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان آنها و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تربیت بدنی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه نفر از متخصصان دانشگاهی صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئیس شورا تشکیل می شود.