ورزش و سالمندی زنان در ایران

افزایش میانگین سن مردم در جهان که حاصل پیشرفت علوم پزشکی و سلامت بهبود ساختار رفتاری بهبود ساختار رفاهی ارتباطات و گردشگری توسعه فرهنگی و عوامل متعدد دیگر در توسعه به سبک زندگی در جهان است موجب شده است که میزان امید به زندگی و در نتیجه افزایش سن سالمندی در کشورهای مختلف جهان گردد و تعداد سالمندان در جهان افزایش یابد لذا توجه به بهبود و زندگی سالمندان با توجه به پیری شدن جمعیت و کاهش زاد و ولد از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این راستا فعالیت‌های ورزشی ابراز ابزار مناسبی برای توسعه سلامت سالمندان است برنامه ریزی ورزش سالمندان نیازمند فراهم ساختن زیرساخت‌ها و اجرای طرح های متناسب با ویژگی های جامعه مورد هدف و فرهنگ و ویژگی های اقتصادی و جغرافیایی محیط زندگی آنهاست.

 

[pdf id=’24500′]