آیین نامه شورای ساماندهی سالمندان استان

  بسمه تعالی

 عطف به آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند الف ماده (۱۹۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۲۶/۱/۸۳ هیئت محترم وزیران و تشکیل شورای ملی سالمندان ، بدینوسیله وظایف و ترکیب شورای ساماندهی سالمندان استان تعیین می گردد.

  

ماده ۱ – منظور از سالمند در این آئین نامه کلیه افراد ۶۰ سال و بالاتر می باشند.

 ماده ۲ منظور از ساماندهی، بهبود روش زندگی و ارتقاء کیفیت آن و ایجاد رضایت از زندگی در سالمندان از طریق ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی می باشد که با رعایت سیاست ها و خط مشی های زیر انجام می پذیرد:

الف– فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه

ب– تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده

پ– تأیید حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور

ت- تأکید برحفظ احترام، شأن و حرمت سالمند

ث- فراهم ساختن امکان مشارکت مردم، انجمن ها و موسسات غیر دولتی

 ماده ۳- به منظور ساماندهی سلامت و رفاه سالمندان، شورای ساماندهی سالمندان استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل بهزیستی استان و با حضور اعضای ذیل تشکیل می گردد.

الف-ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ب- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ-مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی

ت-رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی

ث-رئیس سازمان آموزش و پرورش

ج- مدیر کل اداره صنعت ، معدن و تجارت

چ-مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی

ح-معاون برنامه ریزی استاندار

خ-مدیر کل سازمان صدا و سیمای مرکز استان

د-مدیر کل ورزش و جوانان

ذ-مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری

ر-مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

ز-مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی

ژ-مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

س- شهردار مرکز استان

ش-دو نفر متخصص دانشگاهی صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئیس شورا و پیشنهاد دبیر شورای ساماندهی سالمندان استان

تبصره ۱ – درصورت نیاز از نمایندگان سایر بخش ها یا سازمان ها نیز دعوت خواهد شد تا با حق رأی شرکت نمایند.

تبصره ۲ – شورای ساماندهی سالمندان استان هرسه ماه یکبار با حضور استاندار یا یکی از معاونان وی تشکیل جلسه خواهد داد.

 

ماده ۴- وظائف شورای ساماندهی سالمندان استان به شرح زیر می باشد:

الف – سیاست گذاری در جهت تأمین سلامت و رفاه سالمندان استان

ب – تصویب و اجرای برنامه های مربوط به سالمندان که از سوی شورای ملی سالمندان کشور ارسال می گردد.

پ – هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه های مصوب شورا

تبصره ۱ – آئین نامه داخلی شورای مزبور در اولین جلسه شورا به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۲ – دبیر خانه شورای ساماندهی سالمندان استان در اداره کل بهزیستی استان مستقر خواهد گردید.

 

ماده ۵- وظایف  دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان استان به شرح زیر می باشد.

الف – تعیین سیاست ها و برنامه های مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان در استان

ب – تعیین دستور جلسات شورا و برگزاری جلسات و دعوت از اعضا

پ – پیگیری اجرای تصمیمات شورا و دریافت گزارش عملکرد از دستگاه های ذیربط

ت – تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاه ها از اجرای تصمیمات

ث – تهیه بانک اطلاعات سالمندان کشور با همکاری دستگاه های ذیربط

ج- پیگیری مصوبات شورای ملی سالمندان کشور

 

ماده ۶ – سازمان بهزیستی کشور مجاز است مبالغی را به شرح ذیل به عنوان یارانه حق مراقبت و نگهداری سالمندان در مراکز توانبخشی و نگهداری و منازل به صاحبان مراکز مذکور در بخش غیر دولتی و خانواده ها و دیگر افراد مراقبت کننده پرداخت و به نحوه هزینه کرد آن نظارت نمایند.

الف – جهت مراقبت و نگهداری هریک از سالمندان نیازمند در مراکز توانبخشی و نگهداری غیر دولتی تا ۷۵% هزینه سرانه تمام شده برای نگهداری سالمند در بخش دولتی.

ب-جهت مراقبت و نگهداری هر یک از سالمندان نیازمند در خانواده سالمند و یا منازل افراد واجد شرایط تا ۴۰ درصد هزینه سرانه تمام شده برای نگهداری سالمند در بخش دولتی.

تبصره ۱ – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است یارانه های موضوع بند های الف و ب را تأمین و در لوایح بودجه سنواتی ذیل ردیف سازمان بهزیستی استان ها منظور نماید.

تبصره ۲- هزینه نگهداری آن عده از سالمندانی که بی سرپرست یا مجهول الهویه هستند تماماً از محل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور تأمین و در اختیار مراکز نگهداری کننده غیر دولتی قرار داده خواهد شد.

 ماده ۷ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به تأمین وسایل کمکی از قبیل سمعک، عینک، صندلی چرخدار، واکر و مانند آن جهت سالمندان معلول اقدام نماید.

 

ماده ۸ – سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است کلیه افراد سالمند فاقد پوشش بیمه خدمات درمانی را از محل اعتباراتی که در لوایح بودجه سنواتی برای آنان منظور می گردد، تحت پوشش بیمه درمان درآورد.

 

ماده ۹ – سازمان بهزیستی کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است کلیه سالمندان زیر خط فقر را تحت پوشش حمایتی قرار دهد و نسبت به شناسایی خانواده هایی که تمایل به نگهداری سالمندان در مناطق شهری و روستایی دارند اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای مذکور اعلام نماید.

 

ماده ۱۰ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای کمک به تأمین سالمندان نیازمند فاقد مسکن اقدام نماید و تمهیدات برای تخصیص یارانه تعمیر و بازسازی مسکن برای سالمندان نیازمند فراهم گردد .

 

ماده ۱۱ – به منظور ایجاد تشکل های مردمی و مراکز روزانه سالمندان، شهرداری ها، سازمان ها و کانون های بازنشستگی موظفند نسبت به تأمین حمایت های مالی و فضای فیزیکی مناسب در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای پر نمودن اوقات فراغت، انجام ورزش، راه اندازی تورهای سیاحتی، مطالعه و فعالیت های فرهنگی تحت نظارت افراد ذیصلاح اقدام نمایند.

 

ماده ۱۲ – درجهت تأمین امنیت غذایی سالمندان، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت ، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور مکلفند درجهت ارتقاء آگاهیهای تغذیه ای، تعیین الگوی مصرف، دردسترس قراردادن مواد غذایی مورد نیاز و بهبود قدرت خرید سالمندان اقدام کنند.

 

ماده ۱۳ – سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تکریم مقام سالمند ایجاد نگرش مثبت در سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم مشتمل بر توصیه های تغذیه ای، ورزشی، بهداشت روانی و غیره به سالمندان و با هماهنگی دبیرخانه شورای یاد شده، برنامه های لازم تهیه و پخش نمایند.

 

ماده ۱۴ – شهرداری ها موظفند ضمن جلب مشارکت سالمندان و کسب نظرات ارزشمند ایشان، اقدامات لازم را در زمینه ایجاد ساختار مطلوب در فضاهای مختلف شهری بعمل آورند.

 

ماده ۱۵ – وزارت ورزش و جوانان موظف است امکانات و تسهیلات مناسب را جهت ورزش دوران سالمندی فراهم نماید.

 

ماده ۱۶ – کلیه دستگاه ها موظفند اقدامات لازم را درخصوص حمایت از انتقال تجربیات سالمندان به افراد جوان در حیطه کاری خود بعمل آورند.

 

ماده ۱۷ – با توجه به نامناسب بودن کلیه شاخص های سلامتی، اجتماعی و اقتصادی در زنان سالمند کلیه دستگاه ها موظفند درحیطه وظائف خود توجه ویژه به زنان سالمند نمایند.

 

ماده ۱۸ – با توجه به بافت جمعیتی و امکانات موجود در مناطق شهری و روستایی کلیه دستگاه ها موظفند در حیطه وظایف خود توجه ویژه به سالمندان روستایی نمایند.

 

ماده ۱۹ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مساعدت های مالی لازم را در جهت تسهیل استفاده از مراکز ارائه دهنده برنامه های فرهنگی و هنری فراهم کند.

 

ماده ۲۰ – وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزش های لازم را جهت تکریم سالمندان در خانواده به منظور بهره مندی از تجارب سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت دستیابی به سالمندی سالم و فعال متناسب با هر یک از مقاطع تحصیلی در کتب درسی منظور و در مناسبت های خاص مطرح نماید.

 

ماده ۲۱ – به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است دستگاه های ذیربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

 

ماده ۲۲ – اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این آئین نامه علاوه بر اعتباراتی که تاکنون در بودجه سالانه برای دستگاه های ارائه دهنده خدمات لازم به سالمندان پیش بینی گردیده است از محل اعتبارات ویژه ای که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تحت عنوان برنامه های ساماندهی سالمندان در ردیف های اعتباری دستگاه های ذیربط یا در ردیف مستقل برای برنامه های جدید در لوایح بودجه سنواتی منظور می نماید تأمین و پرداخت می گردد.