کتاب

کتاب / جمعیت سالمند ایران تا سال ۱۴۰۵

این کتاب بر اساس اطلاعات آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و با استفاده از روش‌های علمی در حوزه جمعیت‌شناسی، تعداد و توزیع جمعیت سالمند ایران در افق ۱۴۰۵ را برآورد کرده است.

این کتاب بر اساس اطلاعات آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و با استفاده از روش‌های علمی در حوزه جمعیت‌شناسی، تعداد و توزیع جمعیت سالمند ایران در افق ۱۴۰۵ را برآورد کرده است.

نظر به اهمیت موضوع برای صندوق‌های بازنشستگی، این مؤسسه تصمیم گرفت نتیجه این مطالعه ارزشمند را در قالب کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

عنوان: جمعیت سالمند ایران تا سال ۱۴۰۵

نویسنده: محمود مشفق

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۸

 

دانلود