مدیرکل کمیته امداد استان زنجان

زنجان / بهره‌مندی قریب به ۱۹ هزار سالمند ی از حمایت کمیته امداد

روح الله صالحی مدیرکل کمیته امداد استان زنجان: بر اساس آمارهای موجود قریب به ۱۹ هزار سالمند از خدمات کمیته امداد استان زنجان بهره‌مند بوده و متناسب با نیازهای در شناسایی شده در این گروه از جامعه هدف خدمات مورد نیاز آنان در بخش های مختلف ارائه شود.

بر اساس آمارهای موجود قریب به ۱۹ هزار سالمند از خدمات کمیته امداد استان زنجان بهره‌مند بوده و متناسب با نیازهای در شناسایی شده در این گروه از جامعه هدف خدمات مورد نیاز آنان در بخش های مختلف ارائه شود.

روح الله صالحی مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر  قریب به ۵۸ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان در بخش های مختلف هستند، افزود: بر اساس آمارهای موجود قریب به ۱۹ هزار سالمند از خدمات کمیته امداد استان زنجان بهره‌مند بوده و متناسب با نیازهای در شناسایی شده در این گروه از جامعه هدف خدمات مورد نیاز آنان در بخش های مختلف ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه سالمندان در کنار نیازهای مادی و معیشتی دارای نیازهای معنوی و عاطفی نیز هستند و سرکشی به سالمندان و دلجویی عاطفی از آنها از برنامه های مهم اجرایی کمیته امداد استان زنجان در طول سال است، افزود: در کنار این دیدارها ضمن توجه به پایش سلامت این عزیزان بسته های معیشتی و بهداشتی نیز به خانواده های مورد بازدید  بررسی و رفع شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: ارائه مشاوره و راهنمایی به صورت انفرادی به سالمندان ، استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری وخیران حوزه سلامت ودرمان ، پایش سلامت با همکاری مراکز درمانی، تهیه وتوزیع بروشورهای مرتبط با مدیریت دوران سالمندی از دیگر خدمات این نهاد در حوزه خدمت رسانی به سالمندان عزیز تحت حمایت است.