جهت بررسی و ارزیابی مسائل و مشکلات آنان

مازندران/ بازدید مدیرکل بهزیستی مازندران از مرکز شبانه روزی سالمندان گل نرگس

دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران با همراهی جمعی از مدیران بهزیستی این استان از مرکز شبانه روزی سالمندان گل نرگس شهرستان چالوس بازدید و مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دکتر فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی مازندران با همراهی محمودی مدیر حراست بهزیستی مازندران ، دلیلی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی بهزیستی استان و حاجی نوروزی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان چالوس ، از مرکز شبانه روزی سالمندان گل نرگس شهرستان چالوس بازدید و مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.