حمایت و ترویج بهداشت سالمندان

کتاب ارتقای سلامت سالمندان

حمایت و ترویج بهداشت سالمندان به تدریج به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گرفته است. زیرا ترکیب جمعیت در تمام کشورها، از جمله کشور ما به سرعت در حال تغییر بوده و به دلیل کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی، تعداد سالمندان رو به افزایش است.
حمایت و ترویج بهداشت سالمندان به تدریج به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گرفته است. زیرا ترکیب جمعیت در تمام کشورها، از جمله کشور ما به سرعت در حال تغییر بوده و به دلیل کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی، تعداد سالمندان رو به افزایش است.
هزینه‌های سلامت با افزایش سن رشد می‌یاید. بدون درنظر گرفتن موضوع سن، این هزینه‌ها در دو سال آخر زندگی افزایش می‌یابد.
کتاب پیش رو بر اساس سرفصل درس بهداشت سالمندان مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور نوشته شده و به موضوع ارتقای سلامت سالمندان اختصاص یافته است.

Ornament beautiful card with mandala. Geometric circle element made in vector