ایجاد امید به زندگی در سالمندان

جلسه دبیرخانه شورای ملی سالمندان با موضوع نشاط سالمندی با نمایندگان ارکانهای دولتی عضو دبیرخانه

پیرو تاکید وزیر کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای ملی سالمندان کشور در خصوص استفاده از ظرفیت سالمندان و شور و نشاط سالمندی، جلسه ای با همین عنوان با حضور تعدادی از نمایندگان ارکانهای دولتی عضو دبیرخانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، پیرو تاکید وزیر کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای ملی سالمندان کشور در خصوص استفاده از ظرفیت سالمندان و شور و نشاط سالمندی و ایجاد امید به زندگی در سالمندان و آموزش سالمندان کشور، جلسه‌ای در این خصوص در دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با حضور نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بازنشستگی کشور صورت گرفت.

در این جلسه خانم دکتر مژگان رضازاده رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بر آموزشهای قبل از بازنشستگی به افرادی که در شرف بازنشستگی و ورود به سن سالمندی هستند تاکید کردند.

همچنین دکتر رضازاده پیشنهاد برگزاری جلسه ای جهت هم‌اندیشی درمورد نحوه استفاده و به کارگیری ظرفیت‌های این افراد و تجربه آنها را دادند تا شور و نشاط زمان اشتغال که در این عزیران وجود دارد، در آنها زنده بماند و باعث افسردگی و انزوای سالمندانی نشود.

در این جلسه همچنین مقرر شد، سازمان فنی و حرفه‌ای در جهت آموزش نگهداری سالمندان به افراد با دبیرخانه شورای ملی سالمندان همکاری نمایند.