موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

کتاب / وضعیت سالمندی در ایران طی ده سال

گزارش وضعیت سالمندی در ایران: ۱۳۹۸-۱۳۸۸ نتیجه طرحی پژوهشی تحت نظارت سعید مدنی قهفرخی است که در ۳۹۱ صفحه و توسط موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.

این مجموعه شامل آثاری از سینا احمدی، مهدی باسخا، گیتی بهرامی، منصوره حمصیان اتفاق، نسیبه زنجری، حبیبه ستودن حق، مرضیه شیرازی خواه، دنا شمسی زاده، رسوال صادقی، آمنه فروزان، فاطمه قابل رحمت، سید حسین محققی کمال و صبا مدنی قهفرخی است.

در مقدمه این کتاب آمده است: گزارش وضعیت سالمندی در ایران با ارائه تصویری دقیق از وضعیت سالمندی و سالمندان در ایران مقدمات تفکر و برنامه ریزی را به منظور مواجهه با تغییرات جمعیتی در آینده فراهم کرده است. آگاهی یافتن از تغییرات سنی جمعیت و برنامه ریزی سیاسی-اقتصادی مبتنی بر آن می تواند اهمیت بسیاری در موفقیت برنامه ها و سیاست گذاری ها داشته باشد. سند ملی سالمندان کشور با هدف ایجاد پاسخ ملی به افزایش فراوان جمعیت سالمندان و توسعه سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب به همین منظور تدوین شده که در این سند خدمات جامع و هماهنگ برای رفع نیازهای متنوع و خاص سالمندان پیش بینی شده است.

گزارش حاضر با استفاده از مرور یافته های مطالعات درباره سالمندان و آمار و اسنادی تدوین شده که سازمان ها و دستگاه های مرتبط منتشر کرده اند. مطالعات و اسناد بررسی شده عبارت است از:

  • پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
  • مقالات علمی-پژوهشی در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  • کتاب های منتشرشده
  • گزارش های موجود در مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراکز مطالعاتی سالمندان یا مرتبط با سالمندی.

 

اگرچه رویکرد گزارش تلفیقی از توصیف گرایی (descriptive) و تحلیل (explanation) است، توئصیف وضعیت سالمندان در اولویت قرار دارد؛ به این معنا که در عین توضیح وضعیت کنونی تاحدی علل و عوامل وضعیت موجود واکاوی شده است؛ بنابراین با حداقل مداخله، قضاوت را به خوانندگان واگذار کرده ایم. هدف توصیف گرایی توضیح شرایط و شاخص های آن برای افزایش آگاهی و درک اهمیت موضوع است؛ بنابراین نتیجه چنین تحقیقی پاسخی به این پرسش خواهد بود که «ما در کجا قرار داریم؟» و «شرایط یا وضعیت موجود چگونه است؟»

گزارش حاضر در سه بخش عرضه شده است: در بخش اول، تعریف مفاهیم مهم و مرتبط با جمعیت، سالمندی و پیری و بازنشستگی آمده که در گزارش استفاده شده است. در بخش دوم، گزارشی جامع و حتی الامکان مختصر درباره وضعیت سالمندی در جهان و همچنین مسائل و مشکلات سالمندان در دیگر کشورها عرضه شده است. در بخش سوم، بر پایه گزارش ها و اسناد موجود تصویری جامع از سالمندی و مسائل سالمندان در ایران ترسیم یافته است.

باید توجه داشت که تدوین این گزارش بدون همکاری جمعی از استادان، صاحب نظران و محققان در زمینه سالمندی ممکن نبود که از این رو از همه آنها سپاسگزاریم. امید است تدوین این گزارش که در دوره ای فشرده و کوتاه به پایان رسید، زمینه تدوین گزارش های ادواری و جامع تری درباره سالمندان را فراهم کند. با تکیه بر چنین گزارش هایی نظام مدیریت و برنامه ریزی با بصیرت بیشتر و با اتکا بر اطلاعات دقیق تر می تواند زیست بهتری را برای سالمندان ایران رقم بزند.

 

 

نسخه الکترونیکی این کتاب را از اینجا دریافت کنید.