گزارش نهایی شهر دوستدار سالمند اصفهان ۲۰۲۰

ارزیابی و برنامه ریزی الگوی محیط دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهر اصفهان

با همکاری اداره کل بهزیستی استان اصفهان شهرداری اصفهان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دبیرخانه شورای ملی سالمندان

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری دانشگاه هنر اصفهان دکتر احمد شاهیوندی

 

قسمت اول (صفحه اول تا صفحه صد و بیست) جهت دانلود فایل پی دی اف گزارش نهایی شهر دوستدار سالمند اصفهان ۲۰۲۰ اینجا کلیک کنید.

قسمت دوم (صفحه صد و بیست تا صفحه دویست و چهل) جهت دانلود فایل پی دی اف گزارش نهایی شهر دوستدار سالمند اصفهان ۲۰۲۰ اینجا کلیک کنید.

قسمت سوم (صفحه دویست و چهل تا صفحه سیصد و هفتاد و شش) جهت دانلود فایل پی دی اف گزارش نهایی شهر دوستدار سالمند اصفهان ۲۰۲۰ اینجا کلیک کنید.