گزارش نهایی شهر دوستدار سالمند اصفهان ۲۰۲۰

ارزیابی و برنامه ریزی الگوی محیط دوستدار سالمند در محلات پایلوت شهر اصفهان

با همکاری اداره کل بهزیستی استان اصفهان شهرداری اصفهان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دبیرخانه شورای ملی سالمندان

گروه پژوهشی مطالعات کاربردی شهری دانشگاه هنر اصفهان دکتر احمد شاهیوندی

[pdf id=’24389′]