به همت گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری

ویژه برنامه «یلدا با رادیو سالمندان» در دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شد

به همت گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و سرویس چندرسانه ای مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ویژه برنامه «یلدا با رادیو سالمندان» در این دانشگاه تولید شد.

به همت گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و سرویس چندرسانه ای مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ویژه برنامه «یلدا با رادیو سالمندان» در این دانشگاه تولید شد.

گویندگان این برنامه رادیوئی سعید خیاط کاخکی و حسام دولت آبادی و ناظر علمی هم دکتر لیلا صادق مقدم، متخصص سالمند شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد بوده است

همچنین نویسنده آن متینه خوشخو کاخکی بوده که توسط سعید خیاط کاخکی تنظیم و تدوین شده است.