اقدامات کار گروه های تخصصی دبیرخانه

اقدامات کار گروه های تخصصی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در سطح مدیران

 

 

 

[pdf id=’26478′]