عناوین راهبردی و عملیاتی اختصاصی سالمندان مربوط به سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

گزارش پیگیری مصوبات یازدهمین جلسه شورای ملی سالمندان کشور ( ۰۵/۱۱/۱۴۰۰)

(مرتبط با مکاتبات دستگاه های عضو شورا)

 

شرح مصوبه: طی مکاتبه ای با دستگاه های عضو شورا جهت معرفی نمایندگان دستگاه های عضو شورا (معاون مرتبط شرکت کننده جلسات شورای ملی سالمندان، مدیرکل مرتبط شرکت کننده در پیش نشست های تخصصی دستگاههای عضو شورا، کارشناس رابط دستگاه با دبیرخانه شورا) اقدام گردد.

الزام قانونی:

بند۳ مندرج در پیوست اجرایی سند ملی سالمندان کشور: دستگاههای عضو شورا موظف هستند برای هماهنگی بین بخشی و عملیاتی سازی سند ملی سالمندان در دستگاه متبوع، یک نماینده تام الاختیار (ترجیحاً در سطح مدیرکل یا مدیر مرتبط با امور سالمندی در آن دستگاه) و یک کارشناس مسئول را به شورای ملی سالمندان کشور معرفی نمایند.

ارسال نامه ریاست شورا: شماره ۲۳۳۱۹۴مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰(نامه اول)

ارسال نامه ریاست شورا: شماره ۲۷۱۱۲۰مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ (نامه پیگیری)

موضوع نامه: معرفی نماینده تام الاختیار دستگاه مربوطه جهت شرکت منظم و مستمر در جلسات شورا.

 

ردیف نام دستگاه شماره نامه پاسخ تاریخ ارسال پاسخ
۱ وزارت ورزش و جوانان(معرفی ۱ نفر) ۱۸۹۹/۱۱۰/ص/۱۴۰۰ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰
۲ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۳۶۹۲/۴/۰۰/۴۸۶۰ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰
۳ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۲۴۸/۳۰/۲۳۱۰ ۲۸/۱۱/۱۴۰۰
۴ وزارت کشور ۲۰۵۷۷۶ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰
۵ سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۲۵۸/۱۴۰۰/۱۰۰۰ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰
۶ صندوق بازنشستگی کشوری ۱۸۹۹۱/ص/۳۱۰ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰
۷ وزارت ورزش و جوانان(معرفی ۲ نفر دیگر) ۱۷۱۱۲/۴/ص /۱۴۰۰ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰
۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۷۶۰۱۷/۱۴۰۰ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰
۹ کمیته امداد امام خمینی(ره) ۲۱۶۵۳/۱۴۰۰ ۱۰/۰۱/۱۴۰۱
۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۲۵۳۴/۶۰ ۲۷/۰۱/۱۴۰۱
۱۱ وزارت جهاد کشاورزی ۶۴۴۶/۲۰۰/۱۴۰۱ ۳۱/۰۱/۱۴۰۱
۱۲ سازمان برنامه و بودجه کشور ۶۴۴۶/۲۰۰/۱۴۰۱ ۱۱/۰۵/۱۴۰۱
۱۳ ارسال نامه پاسخ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵۳۴۵ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱

 

 

شرح مصوبه: در جلسات آینده شورای ملی سالمندان کشور یکی از گزارش های اساسی، گزارش عملکرد دستگاه ها بر اساس برنامه اقدام شاخص دار تدوین شده می باشد.

 

الزام قانونی:

بند۱ مندرج در پیوست اجرایی سند ملی سالمندان کشور:دستگاههای عضو شورای ملی سالمندان باید برنامهها و فعالیتهای سالمندی دستگاه خود را منطبق بر سند ملی سالمندی کشور تدوین نمایند.

بند۲ مندرج در پیوست اجرایی سند ملی سالمندان کشور: شورای ملی سالمندان کشور و دبیرخانه آن، مسئولیت هماهنگی بین بخشی، دریافت برنامه عملیاتی سالیانه دستگاههای عضو شورا، دریافت گزارش عملکرد و تهیه گزارش پیشرفت برنامههای دستگاه های عضو شورا، نظارت، پایش و ارزشیابی اجرای سند، دریافت اطلاعات سالمندی و تهیه بانک اطلاعات سالمندان کشور با همکاری دستگاه های ذیربط را برعهده دارد.

بند۵ مندرج در پیوست اجرایی سند ملی سالمندان کشور: هر دستگاه موظف است به صورت فصلی، جلسهی راهبری سند ملی سالمندان در دستگاه خود را با حضور عالی ترین مقام دستگاه متبوع برگزار نماید و گزارش عملکرد و پیشرفت برنامههای خود را به شورای ملی سالمندان کشور ارسال نماید.

ارسال نامه ریاست فراکسیون سلامت سالمندان مجلس و دبیرخانه شورا: شماره ۶۸۳۶۹/۱۴۰۱/۹۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱

موضوع نامه: ارسال برنامه های راهبردی و عملیاتی اختصاصی سالمندان یا همگانی مشتمل بر حوزه سالمندی مربوط به سال ۱۴۰۰و نیز در حال انجام در سال ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح مصوبه: لیست اقداماتی که نیاز به بودجه دارند را از اقداماتی که نیاز به بودجه ندارند به صورت مجزا تهیه نمایید.

 

الزام قانونی:

بند۶ مندرج در پیوست اجرایی سند ملی سالمندان کشور: دستگاههای عضو شورا موظف هستند هر ساله تا پایان مرداد ماه برنامه عملیاتی پیشنهادی سال بعد خود را به شورای ملی سالمندان کشور ارائه دهند. در مرداد ماه شورا با رویکرد پیشگیری از موازی کاری و فعالیتهای تکراری، کار تجمیع برنامههای پیشنهادی و انطباق آن با سند ملی سالمندان کشور را انجام داده و در مهر ماه، برنامههای پذیرفته شده و اولویتمند از جمله برنامههای بین بخشی و چند دستگاهی را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می دهد. پس از تصویب برنامه عملیاتی سالیانه در آن سازمان، رایزنی با کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق جهت تصویب بودجه سالیانه برنامههای سالمندی انجام می پذیرد. 

ارسال نامه ریاست شورا: شماره ۲۲۸۳۲۱  مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰:

موضوع نامه: ارسال مهمترین برنامه های پیشنهادی سالمندی جدید که دارای اولویت بوده و قابلیت اجرا شدن توسط دستگاه مربوطه در سال ۱۴۰۱

 

وضعیت برنامه جدید از نظر وابستگی بودجه ردیف عناوین مهمترین برنامه های جدید سالمندی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱با ذکر شاخص کمی و زمانی تعیین اولویت مندی و ضرورت برنامه تعیین قابلیت اجرا پذیری برنامه
قابل انجام بدون بودجه ۱ اقدام برای طراحی آیتم های درون برنامه ای و معرفی کارشناسان و موضوعات ضروری با همکاری شورای ملی سالمندان تا برنامه های خانواده محور و شهروند مدار در فصل ها یا بخش های ویژه به این موضوعات بپردازند.(صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)    
۲ اجرای برنامه های آموزشی و کارگاه های تجربه،  ویژه ۶۰۰ نفر کارکنان ۱۵۰ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان به صورت ماهیانه در جلسات ۱۰ ساعته به میزان ۷۲.۰۰۰ نفر ساعت”.(معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور) ارتقاء کیفیت خدمات مراکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان تبادل دانش و تجارب بین کارکنان مراکز فوق در صورت تامین فضای آموزش مجازی توسط سازمان قابل انجام است.
قابل انجام با بودجه های عمومی داخل دستگاهی ۱ طرح ارزیابی جامع سلامت سالمندیبازه زمانی این برنامه به صورت بلند مدت و از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود. .(سازمان تأمین اجتماعی) زیرساختی بودن برنامه و قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان انجام پایلوت در یک مرکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی انجام گردیده و تعمیم برنامه در صورت فراهم بودن زیرساخت ها و بسترهای فناوری و پشتیبانی از برنامه و نیز وجود منابع انسانی مورد نیاز و منابع مالی لازم برای اجرای برنامه، تحقق خواهد یافت.
۲ طرح جامع بیمارستان های دوستدار سلامت سالمندبازه زمانی این برنامه به صورت بلند مدت و از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود. .(سازمان تأمین اجتماعی) برنامه فرهنگ ساز، آموزشی و بعضاً پیشگیرانه و قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان در صورت وجود منابع انسانی مورد نیاز و منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تحقق خواهد یافت.
۳ تقویت خودیاری و توسعه تجربه زیسته ی سالمندان.(معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) این طرح فرهنگساز، آموزشی و مبتنی بر اصول اجتماع محور قابلیت اجرا از طریق مراکز مثبت زندگی را دارد.
۴ طرح نظام جامع خدمات سلامت روان اجتماع نگر دوران پیش سالمندی و سالمندی.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) با اجرای این طرح با رویکرد پیشگیرانه می توانیم خدمات سلامت روان دوران سالمندی را اجرایی نماییم و پیامدهای روانی اجتماعی وابسته به این دوران را کاهش دهیم. با توجه به وجود مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی در کشور و آشنایی متخصصین و مردم با این خدمات طرح قابلیت اجرا دارد.
۵ برگزاری دوره های آموزشی و توسعه مهارت آمیزی برای مشاوران و روانشناسان، مددکاران، تسهیلگران و کارکنان خدمات سلامت روان.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور)
۶ مناسب سازی مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به منظور افزایش دسترسی فیزیکی.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور)
۷ ارائه خدمات مشاوره مجازی از طریق سامانه و افزایش دسترسی مجازی به خدمات سلامت روان.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور)
۸ غربالگری و ارزیابی جامع اولیه سالمندان توسط همه مراکز ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی به سالمندان مدیریت مورد و پیگیری.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور)
۹ برگزاری دوره های آموزشی حوزه سلامت روان برای سالمندان در چهارگروه مخاطبین عام، سالمندان در معرض آسیب، سالمندان دچار مشکل یا بحران، خانواده ها و مراقبین.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور)
۱۰ صدور مجوز مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره تخصصی سالمندان.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور)
۱۱ برنامه “آگاهسازی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی”.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) ۱.قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان کشور۲.پوشش قابل توجهی از سالمندان آسیب پذیر گروه هدف (شامل سالمندان روستایی و مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد)۳. پیشگیرانه بودن برنامه۴. برنامه دارای قابلیت پیشگیری ارتقایی بوده و موجب افزایش میزان آگاهی گروه هدف می شود.۵.برنامه با افزایش آگاهی و تغییر نگرش و رفتار افراد میانسال و سالمندموجب فرهنگ سازی جامعه خواهد شد ۱.    برنامه ریزی بر اساس FGD از صاحب نظران طب سالمندی و بر مبنای شاخص های معین .۲.    برنامه ریزی بر اساس نیازسنجی اولیه از گروه هدف برنامه .۳.    اولویت بندی نیازهای آموزشی گروه هدف۴.    پایلوت اولیه برنامه در ۴ استان۵.    ارزشیابی محتوای آموزشی و اموزش دهندگان برنامه در استانهای پایلوت۶.    تامین م نابع مالی لازم برای اجرای برنامه
۱۲ برنامه پیشگیری از دمانس و عوارض ناشی از آن در سالمندان (بالای ۶۵ سال) کشور”.(مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) ۱.این برنامه با افزایش آگاهی عموم مردم بویژه سالمندان باعث تغییر رفتار و کاهش عوارض ناشی از دمانس در گروه هدف می گردد.۲.این برنامه قابلیت آن را دارد که به تدریج بصورت فراگیر در سراسز کشور اجرا گردد۳.پیشگیرانه بودن برنامه۴. با توجه به شیوع و بروز بالای دمانس در کشور پیشگیری از عوارض ناشی از آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ۱.    برنامه ریزی بر اساس نظرخواهی از صاحب نظران طب سالمندی و بر مبنای شاخص های در دسترس .۲.    اولویت بندی نیازهای آموزشی گروه هدف۳.    تامین منابع مالی لازم برای اجرای برنامه
۱۳ طرح اجتماع محور سالمندان در مناطق روستایی“.(معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور) پوشش درصدی از گروه هدف سالمندان در مناطق روستایی ۴.    وجود زمینه های فرهنگی و اجتماعی – جود حداقل منابع عمومی انسانی و مالی لازم برای اجرای برنامه
۱۴ طرح ارتقای توانمندی سالمندی“.(معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور) قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان- فرهنگ ساز و آموزشی وجود حداقل منابع عمومی انسانی و مالی لازم برای اجرای برنامه
۱۵ راه اندازی ۱۵ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان در طول سال ۱۴۰۱تامین لوازم کمک توانبخشی برای ۲۰۰۰۰ فرد سالمند“.(معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور) ۱.در دسترس قرار دادن خدمات آموزشی توانبخشی برای سالمندان به ویژه در مناطق محروم.۲. بهره گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی برای پوشش نیازهای گروه هدف۳.استفاده از ظرفیت مراکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان برای تعریف بسته های خدمتی جدید ویژه سالمندان۴.افزایش سطح عملکرد فردی و مشارکت اجتماعی سالمندان در صورت تامین اعتبارات توسعه قابل انجام است.
۱۶ تشکیل کارگروه ویژه سالمندان برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای ماموریت و وظایف سازمانی“.(وزارت جهاد کشاورزی) زیرساختی بودن برنامه وجود حداقل منابع انسانی و مالی لازم برای شروع و اجرای برنامه
۱۷ تعیین، برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی که از تجربیات و توانمندی بازنشستگان استفاده شود“.(وزارت جهاد کشاورزی) زیر ساختی بودن برنامهفرهنگ ساز و آموزشی بودن فراهم آوردن زیرساخت و بستر پشتیبانی از برنامه
۱۸ بازنگری قوانین و مقررات و ضوابط موجود در مورد استفاده در سازمان برای انجام وظائف مرتبط با سالمندان “.(وزارت جهاد کشاورزی) پوشش گروه بهره بردار سالمندان آسیب پذیر وجود حداقل منابع انسانی و مالی لازم برای شروع و اجرای برنامه
۱۹ اختصاص نیروی کارشناسی برای امور سالمندی در سازمان برای برنامه ریزی، اجرا  و پیگیری مصوبات شورای ملی سالمندان و پیکیری فعالیت های ترویجی مرتبط در سازمان“.(وزارت جهاد کشاورزی) زیرساختی بودن برنامه فراهم آوردن زیرساخت و بستر پشتیبانی از برنامه
۲۰  تعهد واکسن آنفولانزا برای افراد بالای ۶۵ (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پیشگیرانه بودن پایلوت مدل مشابه
۲۱ پوشش هزینه خدمات توانبخشی در منزل(سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۲ خدمات توانبخشی و نگهداری سالمندان (روزانه) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۳ خدمات توانبخشی و نگهداری سالمندان (شبانه روزی) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۴ کمک هزینه نگهداری در منزل و مراکز نگهداری (آسایشگاه، مراکز توانبخشی، بهزیستی، استثنائی) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۵ پوشش خدمات قابل ارائه توسط طب سالمندی (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان پایلوت مدل مشابه
۲۶ پوشش هزینه خدمات سرپایی در منزل(سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۷ پوشش خدمات دارویی شامل: تعهد داروی تری پاراتاید (برای سن بالای ۶۵ سال) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۸ خدمات تجهیزات پزشکی شامل: سمعک عینک ـ  لنزهای داخل چشمی- تشک مواج – انواع ویلچر ـ  انواع عصا واکر- پوشک یکبار مصرف – تخت بیمار (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
قابل انجام با جذب بودجه از خیرین با منابع غیردولتی ۱ طرح اجتماع محور سالمندان در مناطق روستایی“.(معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور)    
۲ طرح ارتقای توانمندی سالمندی“.(معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور) قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان – فرهنگ ساز و آموزشی وجود حداقل منابع عمومی انسانی و مالی لازم برای اجرای برنامه

 

 

شرح مصوبه: لیست اقداماتی که نیاز به بودجه دارند را از اقداماتی که نیاز به بودجه ندارند به صورت مجزا تهیه نمایید.

 

الزام قانونی:

بند۶ مندرج در پیوست اجرایی سند ملی سالمندان کشور: دستگاههای عضو شورا موظف هستند هر ساله تا پایان مرداد ماه برنامه عملیاتی پیشنهادی سال بعد خود را به شورای ملی سالمندان کشور ارائه دهند. در مرداد ماه شورا با رویکرد پیشگیری از موازی کاری و فعالیتهای تکراری، کار تجمیع برنامههای پیشنهادی و انطباق آن با سند ملی سالمندان کشور را انجام داده و در مهر ماه، برنامههای پذیرفته شده و اولویتمند از جمله برنامههای بین بخشی و چند دستگاهی را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می دهد. پس از تصویب برنامه عملیاتی سالیانه در آن سازمان، رایزنی با کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق جهت تصویب بودجه سالیانه برنامههای سالمندی انجام می پذیرد. 

ارسال نامه ریاست فراکسیون سلامت سالمندان مجلس و دبیرخانه شورا: شماره ۶۸۳۷۲/۱۴۰۱/۹۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱

موضوع نامه: ارسال برنامه های جدید راهبردی و عملیاتی اختصاصی سالمندان یا همگانی مشتمل بر حوزه سالمندی مربوط برای سال ۱۴۰۲

 

وضعیت برنامه جدید از نظر وابستگی بودجه

ردیف

عناوین مهمترین برنامه های جدید سالمندی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲با ذکر شاخص کمی و زمانی

تعیین اولویت مندی و ضرورت برنامه

تعیین قابلیت اجرا پذیری برنامه

قابل انجام بدون بودجه ۱ اولویت بخشی ارائه خدمات به جامعه سالمندی.(کمیته امداد امام خمینی (ره) سالمندان دارای بیماری صعب العلاج و زمین گیر  
۲ تشکیل کارگروه ویژه سالمندان برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای ماموریت و وظایف سازمانی(وزارت جهاد کشاورزی) زیر ساختی بودن برنامه وجود حداقل منابع انسانی و مالی لازم برای شروع و اجرای برنامه
۳ برگزاری برنامه همایش کوهنوردی سالمندان (وزارت ورزش و جوانان) ۲ زیاد
۴ برگزاری برنامه همایش دوچرخه سواری سالمندان (وزارت ورزش و جوانان) ۳ متوسط

قابل انجام با بودجه های عمومی داخل دستگاهی

۱ تولید برنامه با موضوع سالمندان در ساختارهایی همچون مسابقه، موشن گرافیک، نمایشی، مستند در کنار دیگر ساختارهای برنامه سازی در سال آینده .(صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)   اعتبار لازم مورد نیاز در حدود ۲۱۰ میلیارد تومان
۲ مستمری ماهانه.(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش همه سالمندان وجود منابع عمومی مالی

(درآمدهای دولتی)

۳ افزایش دسترسی سالمندان به رویکردهای پیشگیرانه سلامت.(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش همه سالمندان
۴ بسته حمایتی (سبد تغذیه ـ بسته بهداشتی) .(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش همه سالمندان
۵ حماست از ازدواج مناسب دوره سالمندی.(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش همه سالمندان
۶ کمک موردی و لوازم ضروری زندگی.(کمیته امداد امام خمینی(ره) قابلیت پوشش همه سالمندان
۷ اجاره ودیعه مسکن.(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش همه سالمندان
۸ ارائه کارت های هدیه به مناسبت تکریم سالمندی.(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش درصدی از سالمندان
۹ ارائه بسته بیمه تکمیلی درمان (اعم از توانبخشی و …) .(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش همه سالمندان
۱۰ ارائه بسته ویژه برای سالمندان زمین گیر مانند مراقبت ۲۴ ساعته پرستاری در منزل یا مراکز نگهداری سالمند.(کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش درصدی از سالمندان
۱۱ تعهد واکسن آنفولانزا برای افراد بالای ۶۵ سال (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پیشگیرانه بودن پایلوت مدل مشابه
۱۲ پوشش هزینه خدمات توانبخشی در منزل (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۱۳ خدمات توانبخشی و نگهداری سالمندان (روزانه) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۱۴ خدمات توانبخشی و نگهداری سالمندان (شبانه روزی) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۱۵ کمک هزینه نگهداری در منزل و مراکز نگهداری

(آسایشگاه ـ مراکز توانبخشی ـ بهزیستی ـ استثنایی) (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح)

پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۱۶ پوشش خدمات قابل ارائه توسط طب سالمندی (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) قابلیت پوشش فراگیر همه سالمندان پایلوت مدل مشابه
۱۷ پوشش هزینه خدمات سرپایی در منزل (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۱۸ پوشش خدمات دارویی شامل: تعهد داروی تری پاراتاید برای سن بالای ۶۵ سال  (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۱۹ خدمات تجهیزات پزشکی شامل: سمعک ـ عینک ـ لنزهای داخل چشمی ـ تشک مواج ـ انواع ویلچر ـ انواع عصا ـ واکر ـ پوشک یکبار مصرف ـ تخت بیمار (سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) پوشش درصدی از گروه هدف پایلوت مدل مشابه
۲۰ تعیین برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی که از تجربیات و توانمندی بازنشستگان استفاده شود (وزارت جهاد کشاورزی) زیرساختی بودن برنامه

فرهنگ ساز و آموزشی بودن

فراهم‌آوردن زیرساخت و بستر پشتیبانی از برنامه
۲۱ بازنگری قوانین و مقررات و ضوابط موجود و مورد استفاده در سازمان برای انجام وظایف مرتبط با سالمندان(وزارت جهاد کشاورزی) پوشش گروه بهره‌بردار سالمندان آسیب پذیر وجود حداقل منابع انسانی و مالی لازم برای شروع و اجرای برنامه
۲۲ اختصاص نیروی کارشناسی برای امور سالمندی در سازمان برای برنامه ریزی، اجرا و پیگیری مصوبات شورای ملی سالمندان و پیگیری فعالیت های ترویجی مرتبط در سازمان(وزارت جهاد کشاورزی) زیرساختی بودن برنامه فراهم‌آوردن زیرساخت و بستر پشتیبانی از برنامه
۲۳ شناسایی سالمندان دهک‌های ۱ تا ۷ درآمدی از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در راستای برنامه ریزی و ارائه خدمات متناسب و مورد نیاز با اولویت سالمندان تنها؛(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ۱ به شرط تأمین اعتبار، قابل اجرا می‌باشد.
  ۲۴ برگزاری دوره تربیت مربی سالمندان و ۳ باز آموزی مربیان؛(وزارت ورزش و جوانان) ۱ زیاد
۲۵ برگزاری همایش های علمی ورزش سالمندی؛(وزارت ورزش و جوانان) ۱ زیاد

قابل انجام با جذب بودجه از خیرین با منابع غیردولتی

۱ استفاده از ظرفیت های برون سازمانی اردوهای زیارتی، آموزشی، سیاحتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش درصدی از سالمندان  
۲ معرفی سالمندان زمین گیر برای استفاده از ظرفیت های مراکز نگهداری (کمیته امداد امام خمینی (ره) قابلیت پوشش درصدی از سالمندان  
۳ ارسال فراخوان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های اجتماع‌محور و مردم نهاد در جهت ارائه خدمات به سالمندان نیازمند؛(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ۲ به شرط شناسایی خیرین و منابع غیردولتی، قابل اجرا می‌باشد.
۴ استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های نوین برای سالمندان، بویژه سالمندان نیازمند خدمات توانبخشی و ایجاد امکان تعامل آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی مرتبط با حوزۀ سالمندان؛(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ۲ به شرط شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های نوین برای سالمندان، قابل اجرا می‌باشد.
۵ برگزاری المپیک سالمندی (المپیک نسلها(؛(وزارت ورزش و جوانان) ۱ زیاد
۶ برگزاری رقابت های ورزشی و بازی سالمندی؛(وزارت ورزش و جوانان) ۱ زیاد