سازمان بهزیستی – گزارش تصویری

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، اداره کل بهزیستی ایلام به عنوان شعبه اخذ رای مناسب سازی شده در مرکز استان امروز میزبان افراد دارای معلولیت، سالمندان، جانبازان و غیره برای مشارکت در انتخابات است.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

اداره کل بهزیستی ایلام به عنوان شعبه اخذ رای مناسب سازی شده در مرکز استان امروز میزبان افراد دارای معلولیت، سالمندان، جانبازان و غیره برای مشارکت در انتخابات است.