رادیو شمس

گزیده اخبار شورای ملی سالمندان

رادیو شمس گزیده اخبار حوزه سالمندان کاری از پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور 

رادیو شمس گزیده اخبار حوزه سالمندان کاری از پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

سردبیر: مجتبی سلگی

تدوینگر: کیوان مجد

نریتور: فاطمه کاخگی

رادیو شمس .   .       .     .