با نظارت صندوق جمعیت ملل متحد

برگزاری وبینار تخصصی محیط دوستدار سالمند

وبینار تخصصی محیط دوستدار سالمند با نظارت صندوق جمعیت ملل متحد،سازمان بهداشت جهانی و شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

وبینار تخصصی محیط دوستدار سالمند با نظارت صندوق جمعیت ملل متحد،سازمان بهداشت جهانی و شورای ملی سالمندان کشور برگزار شد.

“نشست تخصصی محیط دوستدار سالمند” شهر اصفهان با حمایت و نظارت صندوق جمعیت ملل متحد ، سازمان بهداشت جهانی و شورای ملی سالمندان کشور توسط دبیرخانه محیط دوستدار سالمند مستقر در شهرداری اصفهان فازهای اجرایی را سپری می کند در بستر فضای اینترنت برگزار شد.

شایان ذکر است که شهر اصفهان از سال ۱۳۹۸ مراحل ارزیابی ، برنامه ریزی و اجرای محیط دوستدار سالمند را در پنج محله این شهر آغاز نموده است و بر اساس مصوبات شورای ساماندهی سالمندان استان گیلان و نشست های تخصصی که با حضور رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان و مجری شهر دوستدار سالمند اصفهان برگزار گردید ،  مقرر شد که شهر رشت نیز به عنوان مرکز سالمندترین استان کشور در آینده نزدیک در این راستا گام بردارد.

 

برگزاری وبینار تخصصی محیط دوستدار سالمند با نظارت صندوق جمعیت ملل متحد،سازمان بهداشت جهانی و شورای ملی سالمندان کشور

 

برگزاری وبینار تخصصی محیط دوستدار سالمند با نظارت صندوق جمعیت ملل متحد،سازمان بهداشت جهانی و شورای ملی سالمندان کشور

 

برگزاری وبینار تخصصی محیط دوستدار سالمند با نظارت صندوق جمعیت ملل متحد،سازمان بهداشت جهانی و شورای ملی سالمندان کشور