گزارش تصویری

دیدار صمیمی رئیس سازمان بهزیستی کشور با شورای ملی سالمندان

علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور در دیدارهای جداگانه با کارکنان حوزه پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع و دبیرخانه ملی سالمندان کشور به صورت جداگانه دیدار و از نزدیک با آنان به گفت و گو پرداخت.

علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور در دیدارهای جداگانه با کارکنان حوزه پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع و دبیرخانه ملی سالمندان کشور به صورت جداگانه دیدار و از نزدیک با آنان به گفت و گو پرداخت.