به منظور تعیین دبیران کمیته ها

تهران/ برگزاری نشست شورای ملی سالمندان

نشست شورای ملی سالمندان در بهزیستی شهر تهران برگزار شد.

نشست شورای ملی سالمندان به منظور تعیین دبیران کمیته های سه گانه این شورا، مشخص کردن اعضاء و همچنین معرفی نمایندگان در دفتر مدیریت بهزیستی شهر تهران برگزار شد.

در این جلسه که دبیران کمیته بهداشت و درمان، دبیر کمیته آموزش و پژوهش شورای ملی سالمندی شهر تهران، معاون توانبخشی بهزیستی شهر تهران و کارشناس شورای ملی سالمندان حضور داشتند، مواردی در خصوص برگزاری بهتر هفته دولت تصویب شد.