کتاب

کتاب / چشم‌اندازهای جمعیت درحال سالمند شدن در آسیا و اقیانوسیه

این کتاب، ترجمه گزارشی است که در چارچوب فعالیت‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و با نظارت اداره منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه تدوین شده است.

این کتاب،  ترجمه گزارشی است که در چارچوب فعالیت‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و با نظارت اداره منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه تدوین شده است.

یافته‌های این مطالعه نشان از آن دارد که سالخوردگی پدیده‌ی شایع و رو به افزایش است.

از آنجا که این پدیده همه گروه‌های و اقشار اجتماعی و حوزه‌های مختلف را متأثر می‌کند، شناخت آن و شناخت روندهای غالب در این حوزه، اهمیتی شایسته توجه دارد

عنوان: چشم‌اندازهای جمعیت درحال سالمند شدن در آسیا و اقیانوسیه

مترجم: فرزام پوراصغر سنگاچین – حبیب جباری

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۸