کلیپ| سالمندان در یک نگاه

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، پیاده روی زوجین سالمند و عموم سالمندان زنجانی در پارک بانوان و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به سالمندان مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی، بنیاد فرزانگان به همت بهزیستی برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور،

کلیپ| سالمندان در یک نگاه

پیاده روی زوجین سالمند و عموم سالمندان زنجانی در پارک بانوان و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به سالمندان مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی، بنیاد فرزانگان به همت بهزیستی برگزار شد.