بروشور آموزشی

بروشور/ فشار خون بالا

يافته های فوق نشان داد که فشار خون بالا در سالمندان درحيطه های جسمانی، روانی و محيطی و همچنين بطور کلی موجب کاهش و نزول کيفيت زندگی می گردد.

یافته های فوق نشان داد که فشار خون بالا در سالمندان درحیطه های جسمانی، روانی و محیطی و همچنین بطور کلی موجب کاهش و نزول کیفیت زندگی می گردد.

بنا بر این ممکن است با اقدامات پیشگیرانه و یا درمان به هنگام این عارضه سطح کیفیت زندگی سالمندان راارتقاء داد.