بروشور آموزشی

بروشور/ سالمندی طبیعی

هوش و ذکاوت تغییر نمی یابد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد معمولا حاصل بیماری هاست و ربطی به روند سالمندی ندارد.

هوش و ذکاوت تغییر نمی یابد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد معمولا حاصل بیماری هاست و ربطی به روند سالمندی ندارد.

افراد در صورتی که تمایل واقعی داشته باشند، قادر هستند که قدرت یادگیری خود را حفظ کنند گرچه ممکن است با گذر زمان از سرعت و شدت آن کاسته شود.

ممکن است با رسیدن به سن سالمندی از قدرت حل بازی های مثل پازل کاسته شود ولی توانایی های حل مشکل که مبتنی بر بصیرت و تجارب می باشد تغییری نمی یابد.