چالش های سالمندی جمعیت

حضور دکتر علامه در برنامه انارستان شبکه افق

چالش های سالمندی جمعیت در برنامه انارستان شبکه افق با حضور دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بررسی شد.

چالش های سالمندی جمعیت در برنامه انارستان شبکه افق با حضور دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بررسی شد.