رادیو سالمندان

ویژه برنامه “نوروز ۱۴۰۰ با رادیو سالمندان” در دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شد

ویژه برنامه "نوروز ۱۴۰۰ با رادیو سالمندان" به همت گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت و سرویس چندرسانه‌ای مفدا دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شد.

این ویژه برنامه زیر نظر علمی ” دکتر لیلا صادق‌مقدم ” دارای مدرک کارشناسی ارشد روان‌پرستاری و دکتری سالمند شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تولید شده است.

نویسندگان این برنامه رادیوئی “متینه خوشخو کاخکی، نیلوفر سعادتی و حامد نوری” و ویراستار خوانش “حسام دولت آبادی” بوده و توسط “متینه خوشخو کاخکی” روان‌سازی شده است.

گویندگان این برنامه هم ” سعید خیاط کاخکی ” و ” حسام دولت آبادی ” بوده که توسط ” سعید خیاط کاخکی ” تنظیم و تدوین گردیده است.