با حضور محسنی‌بندپی

بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای سلامت سالمندان

در نشست بررسی راهکارهای ارتقای سلامت سالمندان با حضور رئیس فراکسیون سلامت سالمندان مجلس مقرر شد دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری این فراکسیون تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ پیاده سازی کند.
در نشست بررسی راهکارهای ارتقای سلامت سالمندان با حضور رئیس فراکسیون سلامت سالمندان مجلس مقرر شد دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری این فراکسیون بار مالی پوشش خدمات مورد نیاز سالمندان را در دو بخش بیمه پایه و تکمیلی و به تفکیک سطوح ارائه خدمات، محاسبه و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سرانه تعرفه خدمات و درمانی پیش بینی و در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ پیاده سازی کند.

بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای سلامت سالمندان در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با حضور محمدعلی محسنی بندپی رئیس فراکسیون سلامت سالمندان مجلس و مسئولانی از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  امور اقتصاد و دارایی، ، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، کمیته امداد امام خمینی ( ره )، سازمان‌های نظام پزشکی، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بیمه سلامت و تامین اجتماعی برگزار شد.

در این نشست مقرر شد:

در مورد ارتقای سلامت سالمندان پیرو اجرای برنامه‌های سند ملی سالمندان کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری تمامی ذینفعان، ساختار و سطح بندی ارائه خدمات سلامت سالمندان در سطوح اول، دوم و سوم و استانداردهای خدمات مذکور را تدوین و تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ برای اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ارائه کند.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری تمامی ذینفعان فهرست همه خدمات سلامت مورد نیاز سالمندان در دو حوزه تشخیص درمانی و دارویی و مراقبت‌های اجتماعی مرتبط با حوزه سلامت تبیین و اولویت‌بندی و حداکثر تا تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۰ برای اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ارائه کند.

دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری فراکسیون سالمندان مجلس شورای اسلامی بار مالی پوشش خدمات فوق را در دو بخش بیمه پایه و تکمیلی و به تفکیک سطوح ارائه خدمات محاسبه و در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سرانه تعرفه خدمات و درمانی، منابع مربوطه را پیش بینی و در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ پیاده سازی کند.

اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف شدند تا تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساز و کار پیشنهادی تأمین منابع بیمه های پایدار برای پوشش بیمه خدمات طولانی مدت (LTCI) را مرتبط با حوزه سلامت سالمندان برای اقدامات آتی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ارائه کند.

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، تجربیات جاری در حوزه بیمه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی سالمندان را برای محاسبات بار مالی تدوین و تا تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور ارائه کند./