ترجمه ویرایش سوم کتاب

کتاب سالمند شناسی کیفری

ترجمه ویرایش سوم کتاب حاضر بر اساس ویرایشهای اولیهاش (۲۰۰۰ و ۲۰۰۵) در پنج حیطه و هدف انجام شده است. اول از همه یافتههای پژوهشی-تجربی جدید با بیش از یکصد منبع دست اول به فصول آن افزوده شد.

ترجمه ویرایش سوم کتاب حاضر بر اساس ویرایش‏های اولیه‏اش (۲۰۰۰ و ۲۰۰۵) در پنج حیطه و هدف انجام شده است. اول از همه یافته‏های پژوهشی-تجربی جدید با بیش از یکصد منبع دست اول به فصول آن افزوده شد.

دوم آنکه جداول و تصاویر با چالش‏هایی انتقادی-کاربردی روزآمد شدند که کتاب را برای مطالعه از سوی خواننده جذاب‏تر میکند.

در درجه سوم، در فصول دو تا هشت بخش ثابتی افزوده شد که به نگاهی انتقادی به آزاردیدگی اشاره می‏کنند.

چهارم آنکه فصل هشتم در این ویرایش سوم افزوده شد که به ارائه یک بینش نسبت به تعهدات فراگیر سیستم‏ها در خصوص سالمندآزاری ارجاع می‏دهد.

در نهایت در پایان کتاب بخش پیوست تجربیات عملی از فهم چگونگی به دام افتادن افراد سالمند در یک رابطه آزارگرایانه را بطور کاربردی مورد بحث قرار می‏دهد.

در پایان مطالعه تهیه این کتاب برای اساتید و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطالعات سالمندی، علوم پرستاری و مراقبت از سالمندان، حقوق کیفری و علوم قضایی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی، مددکاری اجتماعی و علوم رفتاری و همچنین خودِ سالمندان و خانواده های انها برای آگاهی از حقوق اولیه شهروندی سالمندان مفید و توصیه می شود.

Ornament beautiful card with mandala. Geometric circle element made in vector