لذت پرستاری از سالمندان

طب سالمندان، مطالعه سالمندی است که شامل فیزیولوژی ،پاتولوی،تشخیص درمان بیماریها سالمندان می با شد. رشته وسیع تر پیر شناسی یا مطالعه فرآیند پیری در بر گیرندة علوم زیست شناختی، روانشناسی و جامعه شناسی است. از آنجاکه بیماران بستری در بیمارستان « زوتر وبیمارتر» از گذشته ترخیص می شوند، پرستاران در تمام حیطه های مراقبتی از جمله بیمارستان مراقبت در منزل،توانبخشی وخدمات سر پائی ،بایداز اصول پرستاری سالمندان آگاهی کافی داشته و مهارت های رفع نیاز های بیمار سالمند را دارا باشند.

پرستاری سالمندی

رشته ای از پرستاری است که تخصص مرا قبت از سالمندان را در بر می گیرد. قلمرو واستاندارد های پرستاری سالمندی توسط انجمن پرستاران امریکا در سال 1969 تدوین ودر سال 1976 و1987 بازنگری شد. پرستار سالمندان یک پرستار عمومی یا متخصص است که مراقبتهای جامع پرستاری را به سالمندان ارائه میکند .فرآیند پرستاری پایه،شامل بررسی و شناخت،تشخیص ؛برنامه ریزی،اجرا وارزشیابی،همراه با دانش تخصصی سالمندی به کار گرفته می شود.

در حال حاضر، پرستارانی که از برنامه های مختلف آموزشی ،از جمله برنامه های حرفه ای (LPN/LVN) آموزش سنتی بیمارستانی وکالج(کارشناسی و AND )همینطور کارشناسی ارشد (پرستاران متخصص بالینی ،پرستاران Practitioner وپرستار بی هوشی )از سالمندان مراقبت می کنند.
پرستاری سالمندان در بخشهای مراقبتهای حاد مزمن یا جامعه ارائه می شود. هدف این مراقبت شامل ارتقاء و حفظ سطوح عملکردی و کمک به سالمند، انتخاب و استفاده از نیرو و انرژی خود به منظور تقویت استقلال خود است. پرستار به بیمار کمک می کند تا حداکثر حرکات جسمی و انجام امور ارادی را حفظ کرده و با فقدان های روحی و روانی و اجتماعی و جسمی تطابق یابد. پرستاری که در پرستاری سالمندان گواهی می گیرد، دارای دانش تخصصی در زمینة تغییرات حاد و مزمن سالمندان است.

استفاده از خدمات پرستاران دارای نقش های پیشرفته در مراقبت های طویل المدت بسیار مؤثر بوده است : وقتی پرستار دارای نقش های پیشرفته، از دانش جدید در مورد مسائل بالینی که پرستاران و سالمندان با آ ن روبرو هستند ، بهره می گیرد ، به طور معنی داری از افت کیفیت و افت کلی سلامتی و موارد مرتبط با آن کاسته می شود . مراقبت از سالمندان حفظ و ارتقای وضعیت عملکرد و فعالیت ، و افزایش استقلال فرد می باشد.

توانایی های فرد سالمند شناسایی شده و برای کمک به آنان، به منظور رسیدن بهحد مطلوبی از استقلال ، مورد استفاده قرار می گیرد. پرستار برای حفظ عزت و حداکثر استقلال ، علیرغم فقدان های جسمی، اجتماعی و روانی به سالمند کمک می کند.

از آنجا که پیری یک رویداد طبیعی و در بر گیریندة تجارب تمام زندگی فرد است مراقبت و توجه از فرد سالمند را نمی توان به یک حرفه محدود کرد. از طریثق تلاش های مشترک می توان به بهترین نحو از افراد سالمند مراقبت کرد. یک گروه( تیم ) شامل چند رشتة مختلف از طریق بررسی جامع بیماریهای سالمندی، می تواند منابع و مهارتهای لازم برای درک تمام جنبه های فرآیند پیری را فراهم کند. پرستار برای فراهم کردن خدمات غیر پرستاری و ارائه مراقبت جامع و کل نگر با تیمی متشکل از چند متخصص مختلف همکاری می کند.