راهکارهایی و حرکات اصلاحی

این ورزش ها عضلات سالمندان را تقویت می کند

داشتن عضلات قوی در ناحیه لگن به کاهش خطر بی اختیاری ادرار و افزایش پایداری عضلات در این ناحیه کمک می کند.

راهکارهایی و حرکات اصلاحی برای تقویت عضلات لگن است که می تواند کمک کننده باشد. یکی از این حرکات اصلاحی پل زدن است. از پشت روی زمین بخوابید، زانوهایتان را خم کنید و پاها را روی زمین قرار دهید. عضلات کف لگن را به سمت بالا بکشید، تا ۱۰ ثانیه بشمارید و به سمت پایین بیایید این کار را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

حرکت اصلاحی بعدی به دیوار تکیه دهید.به دیوار تکیه داده ، پا را به عرض شانه باز کنید.عضلات کف لکن خود را درگیر کنید. خود را به آرامی به پایین بکشید ، ۱۰ ثانیه صبر کنید. بلند شوید و عضلات لگن را شل کنید و باز ۱۰ ثانیه صبر کنید و این کار تا ۱۰ مرتبه انجام دهید.
حرکت پروانه  زدن راهکار بعدی است . از پاها شروع کنید. عضلات لگن را درگیر کنید. بپرید و پاها را از هم دور کنید و دستان را در بالای سر قرار بگیرد. حال عضلات را رها کنید. این کار را بین ۳۰ تا۶۰ ثانیه تکرار کنید.
 آخرین حرکت اصلاحی به این شکل است که به پشت دراز بکشید. بازوها را مستقیم به بالا به سمت سقف بکشید.عضلات کف لگن خودرا درگیر کنید، و  بازوی راست را  بالای  سر و ساق پای راست رابه جلو.بکشید.حال عضلات  کف لگن را رها کنید و و این کار را با دست و پا ی چپ انجام دهید. این عمل را برای هر طرف ۱۰ بار انجام کنید.