تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان

روزشمار هفته سالمندان روز سه شنبه یازدهم مهرماه ۱۴۰۲

روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۴-۸ مهرماه سال۱۴۰۲): شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۲: “تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان ”

روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۴-۸ مهرماه سال۱۴۰۲): شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۲: “تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان ”

جدول عناوین روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۴-۸ مهرماه سال۱۴۰۲):

شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۲:

“تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان ”

عناوین روزشمار هفته تکریم و منزلت سالمندان(شهروندان ارشد):

-روز سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۱: سیاست گذاری، راهبری و همکاری بین بخشی در امور سالمندان