دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

کارگاه دوم تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند ملی سالمندان

کارگاه دوم دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند ملی سالمندان از ۸ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال ۱۴۰۱در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم واقع در خیابان حافظ ابتدای خیابان رشت برگزار میشود.

پیرو ابلاغ سند ملی سالمندان کشور و لزوم تدوین برنامه اقدام سند، دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در نظر دارد دو کارگاه دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند مذکور را با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان کشور برگزار نماید.

کارگاه دوم دو روزه تبیینی در خصوص نحوه تدوین برنامه اقدام سند ملی سالمندان از ۸ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریورماه سال ۱۴۰۱در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم واقع در خیابان حافظ ابتدای خیابان رشت برگزار میشود.

لازم به ذکر است در کارگاه دوم تعیین و تصویب نهایی نگاشت نهادی (تعیین تولیت و شرح وظایف دستگاه‌ها)، پیامدها و برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه‌ها در اجرای سند ملی سالمندان در قالب برنامه اقدام سند ملی تهیه و نهایی شده و به عنوان برنامه پذیرفته شده دستگاه های عضو شورا محسوب و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها خواهد رسید.

کارگاه دو روزه دوم: با موضوع برنامه اقدام چند وجهی آشنایی با نگاشت نهادی، پیامدها و برنامه‌های اولویت‌دار دستگاهها در اجرای سند ملی سالمندان برگزار میشود.

برنامه کارگاه دو روزه دوم با موضوع آشنایی با اطلاعات پایه تأثیرگذار در حوزه برنامه ریزی سالمندی با مدیریت دکتر جهان آرامی و دکتر توفیقی برگزار میشود.

در روز نخست ابتدا با تبیین اهداف و انتظارات از دوره شروع به کار میکند و در ادامه به معرفی برنامه های اولویت بندی شده دستگاه ها توسط تماینده هر دستگاه ( بر طبق برنامه اقدام ارایه شده در گروه مجازی اعضای شورای ملی سالمندان به کار خود ادامه میدهد.

در ادامه کار گروهی با موضوع بررسی و تصویب نگاشت نهادی ارایه شده برای هریک از راهبردهای سند ملی سالمندان را باید اعضای شورا ارایه دهند.

در روز دوم از این کارگاه دو روزه نیز با تشریح روند تدوین برنامه اقدام و شاخصهای پیامدی کار خود را آغاز کرده و در ادامه کار گروهی با موضوع بررسی و تصویب شاخص های پیامدی پیشنهاد شده توسط اعضای دبیرخانه اجرا میشود.

همچنین در ادامه تشریح نحوه ارزشیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای سند ملی و معرفی مدل همکاری برای برنامه های مشترک بین دستگاهی بررسی و تدریس میشود.

در انتها نیز کار گروهی دیگری با موضوع بررسی و تصویب سند همکار تدوین شده برای برنامه مشترک بین دستگاهی برای اعضای عضو دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور برگزار میشود.