محسنی بند پی در آسایشگاه خیریه کهریزک خبر داد؛

همکاری مجلس ، وزارت بهداشت و کهریزک در طرح شبکه جامع سلامت سالمندان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد .

وی در نشست با مدیران موسسه خیریه کهریزک با ابراز خشنودی از این حضور ، اظهار داشت : توفیق خدمت به سالمندان که حرمتی چند برابر سایر افراد جامعه دارند ، نصیب خادمین کهریزک شده است و امیدوارم ما نیز در این مسیر همگام با شما بتوانیم قدمهای موثری برداریم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار فراکسیون سلامت سالمندان و نیز حمایت از خیرین در مجلس یازدهم شورای اسلامی تشکیل گردیده ، خاطر نشان کرد : آمارهای تکان دهنده افزایش جمعیت سالمندان به ما می گوید تنها سی سال فرصت باقی است تا با سه برابر شدن جمعیت سالمندان در کشور، کلیه تمهیدات لازم جهت رفاه و درمان آنان را فراهم نماییم .

این در حالیست که در بسیاری دیگر از کشورها این عدد به هشتاد سال می رسد . دکتر محسنی بندپی بیان داشت : مجلس شورای اسلامی قادر است با تصویب لوایح و هم قانون برنامه هفتم توسعه و نیز دانش موجود در حمایت از سالمندان ، امکان خدمت رسانی به سالمندان را به نحو چشمگیری افزایش دهد .

تسهیل قوانین و رفع موانع از سوی مجلس شورای اسلامی و همکاری وزارت بهداشت از دیگر موضوعاتی بود که رئیس فراکسیون سلامت سالمندان در مجلس شورای اسلامی بدان اشاره و خاطر نشان کرد : با سرعت بخشیدن به طرح ناجی ۲۴ که از سوی مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک دنبال می شود ، می توانیم شاهد گسترش خدمات سالمندی در کشور باشیم .

دکتر محمدعلی محسنی بندپی در پایان تصریح کرد : آسایشگاه خیریه کهریزک از خاص ترین مراکز کشور ماست که نمونه ای از آن یافت نمی شود و اگر هم در حال فعالیت باشد در ابعاد بسیار کوچکتر که قابل قیاس با این سازماندهی منسجم نخواهد بود .