رادیو سالمندان

شادی در دوران سالمندی و اهمیت آن در سلامتی

احساس شادکامی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی بشر به حساب می آید که به دلیل تاثیرات عمده در بهبود جامعه ، همواره ذهن انسان را به خود مشغول نموده است .

احساس شادکامی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی بشر به حساب می آید که به دلیل تاثیرات عمده در بهبود جامعه ، همواره ذهن انسان را به خود مشغول نموده است.

یکی از چالش های امروزه روان درمانی کاهش شادکامی و پایین آمدن سطح امید به زندگی سالمندان است. پیدا کردن راهی برای افزایش شادکامی و امید به زندگی به ویژه در سالمندان نیازمند توجه فزون تری می باشد.

به همین خاطر به نظر می رسد که به جای تمرکز بر افسردگی و درد و رنج سالمندان با افزایش امید به زندگی و شادکامی می توان گام مؤثری در جهت بهداشت روان و رضایت از زندگی آنها برداشت در این اپیزود راهکارهایی برای سالمندان و خانواده ها و مراقبین برای حفظ و ارتقاء احساس شادی ارائه شده است.

این اپیزود با همکاری شرکت مهراندیشان دوستدار سلامت ( رادیو سالمندان ) تهیه و اجرا شده است.