رفتار مناسب در مقابل فراموشی یک سالمند چیست؟

با یک سالمند باید با احترام و محبت رفتار و به آنها کمک کرد به طوری که به غرور آنها برنخورد. بعضی از سالمندان دوست دارند به آنها کمتر کمک شود بنابراین باید طوری به آنها کمک کنیم که به غرورشان برنخورد و در صورتی که می‌خواهند کارها را به تنهایی انجام دهند به آنها […]

با یک سالمند باید با احترام و محبت رفتار و به آنها کمک کرد به طوری که به غرور آنها برنخورد. بعضی از سالمندان دوست دارند به آنها کمتر کمک شود بنابراین باید طوری به آنها کمک کنیم که به غرورشان برنخورد و در صورتی که می‌خواهند کارها را به تنهایی انجام دهند به آنها اجازه دهیم کارهای خود را انجام دهند.
 
یک سالمند کمبود حافظه کوتاه مدت دارد چراکه وقتی یک خاطره را تعریف می‌کند از یاد می‌برد که خاطره را قبلا تعریف کرده است بنابراین وظیفه‌ی ما این است که به خاطره آنها توجه کنیم.